109 hodín. Samsung Galaxy S6 Active sa stáva novým šampiónom vo výdrži

Sam­sung Ga­laxy S6 a S6 Ed­ge sú sí­ce vý­bor­né smar­tfó­ny, ale oba ma­jú ob­me­dze­nú vý­drž ba­té­rie a op­ro­ti mo­de­lu S5 stra­ti­li od­ol­nosť pro­ti vo­de. Prá­ve to má nap­ra­viť no­vý te­le­fón Ga­laxy S6 Ac­ti­ve.

No­vý smar­tfón Sam­sun­gu je vy­ba­ve­ný ba­té­riou s ka­pa­ci­tou 3500 mAh (v prí­pa­de S6 Ed­ge to je iba 2600 mAh). Ok­rem to­ho je od­ol­ný pro­ti pra­chu aj vo­de, stu­peň kry­tia je IP68. Má 5,1-pal­co­vý dis­plej Su­per AMO­LED, rých­ly osem­jad­ro­vý 64-bi­to­vý pro­ce­sor Sam­sung Exynos 7420, 16-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát a 3 GB RAM. Žiaľ, vnú­tor­ná pa­mäť je ob­me­dze­ná na 32 GB (S6 a S6 Eg­de po­nú­ka­jú mož­nosť 64 a 128 GB inter­nej pa­mä­te) a ne­mož­no ju roz­ší­riť kar­tou mic­roSD.

Web GSMA­re­na pod­ro­bil smar­tfón svoj­mu tes­tu vý­dr­že a dos­pel k im­po­zan­tným hod­no­tám. Pri ho­vo­roch vy­dr­ží S6 Ac­ti­ve na jed­no na­bi­tie 26 ho­dín a 29 mi­nút, pri pre­hlia­da­ní inter­ne­tu 16 ho­dín a 25 mi­nút a pri preh­rá­va­ní vi­dea 18 ho­dín a 3 mi­nú­ty. Pod­ľa me­to­di­ky GSMA­re­na ide v sú­čas­nos­ti o smar­tfón s naj­lep­šou vý­dr­žou. Pri prie­mer­nom pou­ží­va­ní vy­dr­ží pod­ľa tes­tu 109 ho­dín. Do­te­raz pat­ri­lo pr­ven­stvo tab­le­to­fó­nu s Win­dows, mo­de­lu No­kia Lu­mia 1520 (107 ho­dín). Na­priek veľ­kej ba­té­rii má te­lo S6 Ac­ti­ve hrúb­ku iba 8,6 mm.

galaxy_s6_active_gsmarena_rating.jpg

No­vý smar­tfón Sam­sun­gu bol ne­dáv­no uve­de­ný v USA a čos­ko­ro by sa mal dos­tať aj na os­tat­né tr­hy. Nie je však lac­ný, bez via­za­nos­ti zaň tre­ba za­pla­tiť 694,99 do­lá­ra.

Zdroj: blog.gsma­re­na.com
zdnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter