LG predstavilo odlahčených súrodencov G4, poznáme parametre a ceny

Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics (LG) pred­sta­vi­la dva no­vé te­le­fó­ny z ro­di­ny G4: G4 Sty­lus a G4c.

Te­le­fón G4 Sty­lus s 5,7-pal­co­vým dis­ple­jom má uni­ver­zál­ny Rub­ber­dium Sty­lus na pí­sa­nie poz­ná­mok a kres­le­nie. G4c s 5-pal­co­vým dis­ple­jom je kom­pakt­ný te­le­fón, kto­rý vy­ni­ká oso­bi­tým štý­lom.

G4C_Titan_7_On shot_EU.jpg

Obe no­vin­ky ma­jú 5 Mpx pred­ný fo­toa­pa­rát ur­če­ný na sel­fie a 8 Mpx za­dný fo­toa­pa­rát s La­ser AF. HD dis­plej IPS s tech­no­ló­giou In-Cell Touch za­bez­pe­čí okam­ži­tú reak­ciu na kaž­dý do­tyk. Dos­tup­né sú aj ob­ľú­be­né fun­kcie Ges­tu­re Shot (sa­mos­púšť po­mo­cou ges­ta), Glan­ce View (rých­ly preh­ľad ak­tua­lít jed­no­du­chým do­ty­kom aj pri vy­pnu­tom dis­ple­ji) a po­pu­lár­na bez­peč­nos­tná fun­kcia Knock Co­de.

G4C_Gold_1_On shot_EU.jpg

G4C_Gold_2_On shot_EU.jpg

Obid­va mo­de­ly, G4 Sty­lus aj G4c, ve­dia pra­co­vať so sie­ťou LTE. Štý­lo­vé fa­reb­né va­rian­ty bu­dú me­ta­lic­ká strie­bor­ná pre G4 Sty­lus a me­ta­lic­ká si­vá, ke­ra­mic­ká bie­la a žia­ri­vá zla­tá pre G4c.

Kľú­čo­vé špe­ci­fi­ká­cie G4 Sty­lus

• Či­po­vá súp­ra­va: 1,2 GHz Quad-Co­re
• Dis­plej: 5,7 pal­ca, HD IPS (258 ppi)
• Pa­mäť: 1 GB RAM / 8 GB ROM / slot mic­roSD
• Fo­toa­pa­rát: za­dný 8 Mpx s La­ser AF / pred­ný 5 Mpx
• Ba­té­ria: 3000 mAh (vy­be­ra­teľ­ná)
• Ope­rač­ný sys­tém: An­droid 5.0 Lolli­pop
• Roz­me­ry: 154,3 × 79,2 × 9,6 mm
• Hmot­nosť: 163 g
• Sieť: 4G LTE / 3G / 2G
• Pri­po­je­nie: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) / Blue­tooth 4.1 / NFC / A-GPS / Glo­nass / USB 2.0
• Far­ba: me­ta­lic­ká strie­bor­ná (Me­tallic Sil­ver)
• Os­tat­né: Rub­ber­dium Sty­lus, la­se­ro­vé os­tre­nie, Ges­tu­re Shot, Glan­ce View, Knock Co­de
• Pod­po­ru­je puz­dro Quick Circ­le

Kľú­čo­vé špe­ci­fi­ká­cie G4c

• Či­po­vá súp­ra­va: 1,2 GHz Quad-Co­re
• Dis­plej: 5 pal­cov, HD IPS (294 ppi)
• Pa­mäť: 1 GB RAM / 8 GB ROM / slot mic­roSD
• Fo­toa­pa­rát: za­dný 8 Mpx / pred­né 5 Mpx
• Ba­té­ria: 2540 mAh (vy­be­ra­teľ­ná)
• Ope­rač­ný sys­tém: An­droid 5.0 Lolli­pop
• Roz­me­ry: 139,7 × 69,8 × 10,2 mm
• Hmot­nosť: 136 g
• Sieť: 4G LTE / 3G / 2G
• Pri­po­je­nie: Wi-Fi (802.11 b/g/n) / Blue­tooth 4.1 / NFC / A-GPS / Glo­nass / USB 2.0
• Far­ba: me­ta­lic­ká si­vá (Me­tallic Gray), ke­ra­mic­ká bie­la (Ce­ra­mic Whi­te), žia­ri­vá zla­tá (Shi­ny Gold)
• Os­tat­né: Ges­tu­re Shot, Glan­ce View, Knock Co­de+
• Pod­po­ru­je puz­dro Quick Circ­le

Obid­va te­le­fó­ny sú dos­tup­né na slo­ven­skom tr­hu od po­lo­vi­ce jú­na s od­po­rú­ča­ný­mi ma­loob­chod­ný­mi ce­na­mi 289 EUR (G4 Sty­lus) a 249 EUR (G4c) a ich pre­daj je plá­no­va­ný u nas­le­du­jú­cich par­tne­rov:

LG G4c: O2 Slo­va­kia, s. r. o. (od za­čiat­ku jú­la), Open mar­ket, Slo­vak Te­le­kom (od dru­hej po­lo­vi­ce jú­na), Oran­ge Slo­ven­sko, a. s. (od za­čiat­ku jú­la)

LG G4 Sty­lus: O2 Slo­va­kia, s. r. o. (od za­čiat­ku jú­la), Open mar­ket (od dru­hej po­lo­vi­ce jú­na)

Zdroj: LG


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter