9 úžasných konceptov telefónov, ktoré by raz mohli existovať

Naj­skve­lej­ší te­le­fón je ten, kto­rý za­tiaľ neexis­tu­je. Ľudia ma­jú svo­je iP­ho­ny, an­droi­do­vé smar­tfó­ny (prí­pad­ne Blac­kBerry či te­le­fó­ny s Win­dows), no všet­ky ma­jú len is­té har­dvé­ro­vé a sof­tvé­ro­vé fun­kcie a na­vy­še ob­me­dze­nú ži­vot­nosť ba­té­rie. Di­zaj­né­ri však mô­žu po­pus­tiť uz­du svo­jej fan­tá­zie, a tak sa na inter­ne­te mno­žia kon­cep­ty tých naj­úžas­nej­ších te­le­fó­nov, aké si mož­no pred­sta­viť.

A nie­ke­dy sa tý­mi­to kon­cep­tmi mô­žu in­špi­ro­vať aj vý­rob­co­via, ako sa to sta­lo aj v prí­pa­de mo­du­lár­ne­ho smar­tfó­nu Pho­neb­locks, kon­cep­tu di­zaj­né­ra Da­ve Hak­ken­sa, kto­rý za­ujal Mo­to­ro­lu a nes­kôr sa stal zá­kla­dom pro­jek­tu Ara, vy­ví­ja­né­ho sku­pi­nou ATAP (Ad­van­ced Tech­no­lo­gy and Pro­jects) pa­tria­cou Goog­lu.

Po­nú­ka­me vám zo­pár kon­cep­tov te­le­fó­nov, kto­ré si mô­žu, ale ne­mu­sia náj­sť ces­tu do vre­ciek pou­ží­va­te­ľov, ale roz­hod­ne sto­ja za pov­šim­nu­tie.

1. Mic­ro­soft Lu­mia Spin­ner Pho­ne

lumia_spinner_phone.jpg

Video:


Krás­na Lu­mia z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le a s otoč­nou ka­me­rou

2. Tran­spa­rent­ný iP­ho­ne

Video:


V ro­ku 2012, eš­te pred uve­de­ním iP­ho­nu 5, di­zaj­nér Da­ko­ta Ad­ney vy­tvo­ril kon­cept tran­spa­ren­tné­ho smar­tfó­nu App­lu, kto­rý ob­sa­ho­val vsta­va­ný pro­jek­tor a pre­me­nil plo­chu sto­la pred va­mi na vir­tuál­nu klá­ves­ni­cu.

3. Kon­cept mo­du­lár­ne­ho smar­tfó­nu

modular_smartphone.jpg

Mo­du­lár­ny smar­tfón sa stal zná­mym v mi­nu­lom ro­ku vďa­ka pro­jek­tu Ara od Goog­lu. No ten­to ele­gant­ný kon­cept po­chá­dza eš­te z ro­ku 2012 a je­ho auto­rom je Ka­mil Iz­railov.

4. Hexagon Wavy 2

hexagon_wavy_2.jpg

Hexagon Wavy 2 so za­kri­ve­ným dis­ple­jom je na pr­vý poh­ľad mož­no troš­ku ne­mo­tor­ný, no má su­per fun­kcie. Mô­že me­niť svo­je roz­me­ry od veľ­kos­ti te­le­fó­nu po veľ­kosť tab­le­tu. Na­vy­še umož­ňu­je hra­nie hier a ov­lá­dač sa dá za­me­niť za klá­ves­ni­cu.

5. Fluid

fluid.jpg

Bra­zíl­sky di­zaj­nér Di­nard da Ma­ta uká­zal kom­bi­ná­ciu toh­to flexibil­né­ho smar­tfó­nu a za­ria­de­nia wearab­le v ro­ku 2012. Eš­te pred uve­de­ním smart ho­di­niek a fit­nes ná­ram­kov sa vy­jad­ril, že chce „navr­hnúť in­tui­tív­ne no­si­teľ­né za­ria­de­nie, kto­ré za­uj­me mies­to ho­di­niek a ne­bu­de za­be­rať mies­to vo vrec­ku".

6. iP­ho­ne Next G

iphone_next_g.jpg

V ro­ku 2010 Sa­muel Lee Kwon pred­sta­vil ten­to kon­cept iP­ho­nu, kto­rý vy­uží­val no­si­teľ­né za­ria­de­nie na pre­miet­nu­tie roz­hra­nia smar­tfó­nu na dlaň pou­ží­va­te­ľa. Bo­lo to 5 ro­kov pred prí­cho­dom App­le Watch, ale mož­no bu­de pro­jek­tor za­bu­do­va­ný do App­le Watch 2 či 3...

7. Blac­kBerry Wrap­round

blackberry_wrapround.jpg

Sam­sung Ga­laxy S6 Ed­ge a No­te Ed­ge uka­zu­jú, že vý­rob­co­via za­čí­na­jú expe­ri­men­to­vať s vy­uži­tím hrán svo­jich za­ria­de­ní. John Anas­ta­sia­dis už v ro­ku 2012 navr­hol za­ují­ma­vý kon­cept tech­no­ló­gie, kto­rá by sa da­la vy­užiť pri Blac­kBerry. Ka­nad­ský vý­rob­ca to však dod­nes neu­ro­bil.

8. Blac­kBerry Em­pat­hy

blackberry_empathy.jpg

Mô­že­te cí­tiť sym­pa­tiu k Blac­kBerry, ale mô­že­te vy­vo­lať aj tro­chu em­pa­tie? Mož­no, ak uvi­dí­te kon­cept Blac­kBerry Em­pat­hy. Kon­cept vzni­kol v ro­ku 2010, keď sa ka­nad­skej spo­loč­nos­ti eš­te da­ri­lo. Te­le­fón je mož­no tro­chu čud­ný, ale je­ho tvar dob­re sad­ne do dla­ne. Kon­cept po­chá­dza z ar­chi­tek­to­nic­kej sú­ťa­že, kto­rú spo­loč­nosť us­ku­toč­ni­la v is­tej ume­lec­kej ško­le. Krú­žok na bio­met­ric­kú spät­nú väz­bu je ur­če­ný na de­tek­ciu emó­cií.

9. Ma­cin­tosh Pho­ne

macintosh_phone.jpg

App­le uvie­dol na trh pr­vý iP­ho­ne v ro­ku 2007. No čo ke­by sme sa vrá­ti­li do ro­ku 1984? Tak­to si v tom ča­se di­zaj­nér Pierre Cer­veau pred­sta­vo­val te­le­fón Ma­cin­tosh s roz­koš­ným otoč­ným čí­sel­ní­kom, kto­rý sa po­do­bá na Mac sta­rej ško­ly.

Zdroj: pcmag.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter