Leica Q (Typ 116) – nový plnoformátový kompakt

Fir­ma Lei­ca Ca­me­ra pred­sta­vi­la no­vý kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát, mo­del Q. Po So­ny RX1 a RX1r je to dru­hý kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát s pl­no­for­má­to­vým sní­ma­čom a pev­ným ob­jek­tí­vom. Di­zaj­no­vo nad­vä­zu­je na mo­de­lo­vý rad M a na kom­pak­ty ra­du X. Te­lo je vy­ro­be­né z ko­vu, časť je z hli­ní­ka, časť z mag­né­zio­vej zlia­ti­ny. Pred­ná časť je vrúb­ko­va­ná la­se­rom.

Ob­jek­tív je pev­ný pri­me as­fé­ric­ký Sum­mi­lux 28 mm so sve­tel­nos­ťou f/1.7. Širo­kouh­lý ob­jek­tív náj­de up­lat­ne­nie pri re­por­tá­ži, street pho­to, kra­ji­ne a ar­chi­tek­tú­re. Clo­na (f/1.7-f/16) sa ov­lá­da pr­sten­com na ob­jek­tí­ve, na kto­rom je aj pr­ste­nec pre­pí­na­nia štan­dar­dné­ho re­ži­mu a re­ži­mu mak­ro.

leica_q2.jpg

Pl­no­for­má­to­vý sní­mač ty­pu CMOS má roz­lí­še­nie 24 Mpx. Pod­po­re­ný je pro­ce­so­rom Maes­tro II, kto­rý umož­ňu­je sní­mať frek­ven­ciou až 10 ob­ráz­kov za se­kun­du. Vi­deo s full HD roz­lí­še­ním zvlá­da pri frek­ven­cii 60p.

leica_q4.jpg

Fo­toa­pa­rát ne­má vsta­va­ný blesk. Sán­ky umož­ňu­jú pri­po­je­nie exter­ných bles­kov ale­bo rá­dio­vých od­pa­ľo­va­čov.

Po­zor­nosť pú­ta vsta­va­ný elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik s nad­prie­mer­ným roz­lí­še­ním 3,68 Mpx. Na Lei­cu až nad­mie­ru pok­ro­ko­vý je LCD dis­plej s do­ty­ko­vým ov­lá­da­ním, po­mo­cou kto­ré­ho mož­no ov­lá­dať napr. vý­ber os­tria­cich bo­dov. Bo­dy auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia sa da­jú vy­be­rať aj tra­dič­ne po­mo­cou tla­či­diel. V re­ži­me ma­nuál­ne­ho za­os­tro­va­nia mož­no vy­užiť fun­kciu pea­king le­vel a zoom ži­vé­ho náh­ľa­du.

Hľa­dá­čik a dis­plej do­vo­ľu­jú zob­ra­ziť rá­mi­ky zod­po­ve­da­jú­ce pok­ry­tiu 35 mm a 50 mm ob­jek­tí­vov. Pri for­má­te JPG sa ulo­žia fo­tog­ra­fie s nas­ta­ve­ným pok­ry­tím (28, 35 ale­bo 50 mm), DNG ob­sa­hu­je vždy zá­ber sní­ma­ný s 28 mm oh­nis­kom.

Ďal­šia na Lei­cu nez­vy­čaj­ná ino­vá­cia je vsta­va­né Wi-Fi umož­ňu­jú­ce pre­po­jiť fo­toa­pa­rát s in­te­li­gen­tným za­ria­de­ním. Ap­li­ká­cia Lei­ca Q je za­dar­mo. Fo­tog­ra­fie a vi­deo mô­že­te zdie­ľať nie­len na zná­mych so­ciál­nych sie­ťach Fa­ce­book, Goog­le Fo­to či In­stag­ram, ale aj na sie­ti Lei­ca Fo­to­park.

leica_q5.jpg

Špe­ci­fi­ká­cia

Typ: pl­no­for­má­to­vý kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát s pev­ným ob­jek­tí­vom a fixným oh­nis­kom
Ob­jek­tív: Lei­ca Sum­mi­lux 28 mm f/1,7 ASPH., 11 šo­šo­viek v 9 sku­pi­nách, 3 as­fé­ric­ké šo­šov­ky
Sní­mač: 24 Mpx CMOS (24 × 36 mm)
Cit­li­vosť: ISO 100 - 50 000
Sú­bo­ro­vý for­mát: DNG (14-bit.), JPG
Vi­deo: full HD 60p/50p, HD rea­dy (MPEG4), zvuk AAC ste­reo
Sof­tvér: Ado­be Lightroom
Mi­ni­mál­na za­os­tro­va­cia vzdia­le­nosť: 30 cm (nor­mal), 17 cm (mac­ro)
Za­os­tro­va­nie: auto­ma­tic­ké/ma­nuál­ne, mi­ni­mál­na za­os­tro­va­cia vzdia­le­nosť 30 cm (17 cm v re­ži­me mak­ro)
LCD dis­plej: 3" s roz­lí­še­ním 1 040 000 bo­dov
EVF hľa­dá­čik: 100 % pok­ry­tie, roz­lí­še­nie 3,68 Mpx
Uzá­vier­ka: kom­bi­no­va­ná me­cha­nic­ká a elek­tro­nic­ká 30 s - 1/16 000 s, B, X-sync 1/500 s.
Re­ži­my sní­ma­nia: P/A/S/M, 11 mo­tí­vo­vých prog­ra­mov
Blesk: exter­ný cez štan­dar­di­zo­va­né sán­ky
Prie­mer filtra: 49 mm
Ce­na: 4250 USD

http://en.lei­ca-ca­me­ra.com/Pho­tog­rap­hy/Lei­ca-Q/LEI­CA-Q

Lei­ca pri­ná­ša na trh špič­ko­vý kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát, kto­rý spá­ja v se­be poc­ti­vú konštruk­ciu Lei­ca - ove­re­né ov­lá­da­nie v kom­bi­ná­cii s mo­der­ný­mi tech­no­ló­gia­mi. Ko­neč­ne tech­no­ló­gie ne­zaos­tá­va­jú za kva­li­tou fo­toa­pa­rá­tu. Pred­sta­ve­né bo­lo aj špe­ciál­ne prís­lu­šen­stvo: puz­drá, pop­ru­hy, braš­ne, UV(A) fil­ter, ochran­ná fó­lia, prí­dav­ná ru­ko­väť, pút­ko na prs­ty, sto­lo­vý sta­tív, veľ­ký sta­tív a gu­ľo­vé hla­vy.

leica_q6.jpg

Fo­tog­ra­fie: http://en.lei­ca-ca­me­ra.com, http://www.ste­ve­huf­fpho­to.com

Zdroj: eho­to.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter