Ani Apple, ani Samsung. Klasický mobil s obrovskou batériou valcuje trh v Afrike

Aj keď te­le­fón do­bý­va­jú­ci trh v Gha­ne ne­nadchne zá­kaz­ní­kov svo­jím di­zaj­nom, vy­ra­zí im dych mi­mo­riad­nou ka­pa­ci­tou svo­jej ba­té­rie. Pre pou­ží­va­te­ľov obý­va­jú­cich kra­ji­nu čas­to pos­ti­ho­va­nú vý­pad­kom elek­tri­ny je prá­ve ten­to dru­hý fak­tor roz­ho­du­jú­ci.

Te­le­fón je akým­si spo­je­ním pre­nos­né­ho zdro­ja na­pá­ja­nia (power­bank) s kla­sic­kým tla­čid­lo­vým mo­bi­lom. Po­zos­tá­va z 2,4-pal­co­vé­ho dis­ple­ja s roz­lí­še­ním 240 × 320 bo­dov, pries­tor má na tri SIM kar­ty. Na­vy­še je vy­ba­ve­ný rá­dio­vým pri­jí­ma­čom. Aj keď je­ho troj­pixelo­vý fo­toa­pa­rát kva­li­tou sní­mok neo­hú­ri, vy­nah­ra­dí to prá­ve ba­té­ria s ka­pa­ci­tou až 10 000 mAh. Ok­rem to­ho, že te­le­fón vďa­ka nej vy­dr­ží v neus­tá­lej pre­vádz­ke mno­ho dní, je schop­ný do­bí­jať aj iné za­ria­de­nia pros­tred­níc­tvom ko­nek­to­ra USB.

tigi-x2.jpeg

Te­le­fón na­poh­ľad pri­po­mí­na nie až ta­ký in­te­li­gent­ný te­le­fón, no prek­va­pi­vo v ňom mož­no náj­sť nain­šta­lo­va­ný Fa­ce­book a What­sapp. Ten je však po­ma­lý a ne­zob­ra­zu­je no­ti­fi­ká­cie a Fa­ce­book je len pre­me­no­va­ný pre­hlia­dač inter­ne­tu s pred­nas­ta­ve­nou mo­bil­nou ver­ziou tej­to so­ciál­nej sie­te.

Ani typ te­le­fó­nu nie je jas­ný. Pre­dá­va sa pod dvo­ma ozna­če­nia­mi - Ga­la­ce SQ ale­bo X-TI­GI. U ľu­dí v Gha­ne je zná­my pod pre­zýv­ka­mi, ako „power­ban­ko­vý mo­bil", „veľ­ký čier­ny te­le­fón", prí­pad­ne „ar­mád­ny mo­bil", keď­že sa pre­dá­va v mas­ká­čo­vom oba­le. Mož­no ho kú­piť vý­luč­ne v Gha­ne za 100 až 150 ghan­ských ce­di (čo je prib­liž­ne 22 - 33 eur). Pre­daj­co­via ho to­tiž od­mie­ta­jú po­sie­lať do cu­dzi­ny.

Zdroj: me­dium.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter