Leica – fotoaparát puška. Prototyp za viac ako 350 000 dolárov

Ten­to rok bu­de na auk­cii Wes­tLicht Pho­tog­rap­hi­ca Auc­tion (Vie­deň) po­nú­ka­ný veľ­mi net­ra­dič­ný pred­met, pro­to­typ fo­toa­pa­rát Lei­ca - puš­ka. Fo­tog­raf, kto­rý ju bu­de vlas­tniť, sa pri fo­tog­ra­fo­va­ní tým­to za­ria­de­ním ur­či­te bu­de cí­tiť ako sni­per.

Nie je to však lac­ná zá­le­ži­tosť. Vy­vo­lá­va­cia ce­na je 150 000 eur, pri­čom sa oča­ká­va ko­neč­ná ce­na 350 000 eur (394 000 USD). K fo­toa­pa­rá­tu - puš­ke je aj puz­dro, dva ob­jek­tí­vy. Wes­tLicht v opi­se uvá­dza, že ce­lá súp­ra­va je v 100 % pô­vod­nom a bez­chyb­nom sta­ve.

Fo­to­pa­rát - puš­ku pri­nie­sol do New Yor­ku Ernst Leitz nie­ke­dy me­dzi rok­mi 1937 a 1939. Nes­kôr ju kú­pil is­tý p. Po­jol, kto­rý žil vo Ve­ne­zue­le až do ro­ku 1989.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na auk­čných strán­kach Wes­tLicht Pho­tog­rap­hi­ca Auc­tion.

leica_foto_puska2.jpg

Hľa­dá­čik v hor­nej čas­ti fo­toa­pa­rá­tu

leica_foto_puska4.jpg

Fo­toa­pa­rát je pri­po­je­ný k puš­ke/paž­be štan­dar­dný­mi sta­tí­vo­vý­mi skrut­ka­mi

leica_foto_puska3.jpg

Spúšť uzá­vier­ky


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter