Microsoft predstavil novinku. Mobil za 20 USD

Nas­le­du­jú­ci po­čin Mic­ro­sof­tu by ne­je­den ozna­čil za náv­rat do mi­nu­los­ti či krok ved­ľa. No­vý, nie až ta­ký „in­te­li­gent­ný" te­le­fón však má za­ujať pre­dov­šet­kým svo­jou níz­kou ce­nou a neu­ve­ri­teľ­nou vý­dr­žou ba­té­rie.

Ide o mo­bil­ný te­le­fón No­kia 105 s kla­sic­kou konštruk­ciou, kto­rý je zlep­še­nou ver­ziou je­ho pred­chod­cu z ro­ku 2013. Zme­nu mož­no spo­zo­ro­vať naj­mä v di­zaj­ne - no­vin­ka je o nie­čo za­gu­ľa­te­nej­šia a má o čo­si men­šiu hmot­nosť (69,8 g). Roz­me­ry sú 108,5 × 45,5 × 14,1 mm. Te­le­fón dis­po­nu­je fa­reb­ným dis­ple­jom s uh­lo­prieč­kou 1,4 pal­ca, roz­lí­še­ním 128 × 128 bo­dov a pa­mä­ťou 4 MB. Nie je vy­ba­ve­ný fo­toa­pa­rá­tom a ov­lá­da sa po­mo­cou bež­ných tla­či­diel.

Aj keď by sa moh­lo zdať, že nič vý­ni­moč­né na te­le­fó­ne nie je, opak je prav­da. Oh­ro­mu­jú­ca je je­ho smieš­na ce­na - iba 20 USD - a hlav­ne krá­ľov­ská vý­drž. Ba­té­ria sa bez pot­re­by na­bí­ja­nia za­obí­de až 35 dní.

No­kia 105 sa bu­de pre­dá­vať v bie­lom, mod­rom a čier­nom vy­ho­to­ve­ní. To, ke­dy sa ob­ja­ví na na­šom tr­hu, eš­te zná­me nie je.

Zdroj: pcmag.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter