Zaujímavý koncept iPhonu 7

Ur­či­te si už vi­del veľ­ké množ­stvo kon­cep­tov, kto­ré uka­zo­va­li, ako by moh­la vy­ze­rať bu­dú­ca, prí­pad­ne tá ďal­šia ge­ne­rá­cia jabl­ko­vé­ho iP­ho­nu. Tak­mer všet­ky však ma­jú je­den prob­lém, a to ta­ký, že auto­ri sa príl­iš dr­žia sú­čas­ných tren­dov, a tak sa jed­no­du­cho ne­ve­dia „od­via­zať". V tom­to prí­pa­de sa to však po­da­ri­lo viac než dosť a iP­ho­ne so za­ob­le­ný­mi hra­na­mi vy­ze­rá nao­zaj za­ují­ma­vo.

Kon­cept

Ce­lý kon­cept si prav­de­po­dob­ne be­rie vzdia­le­nú po­do­bu od toh­to­roč­né­ho Sam­sun­gu Ga­laxy S6 Ed­ge, kto­rý po­nú­ka, ako je­den z má­la smar­tfó­nov na sve­te, za­ob­le­ný dis­plej. Tá­to tech­no­ló­gia je v sú­čas­nos­ti len na za­čiat­ku, a tak je cel­kom lo­gic­ké, že App­le nič po­dob­né eš­te veľ­mi dl­ho nep­red­sta­ví. Nas­le­du­jú­ci kon­cept je sí­ce ozna­čo­va­ný ako iP­ho­ne 7, ale my si mys­lí­me, že by ho mo­hol autor ozna­čiť po­koj­ne aj ako iP­ho­ne 8, le­bo skôr ako v ro­ku 2017 či 2018 prav­de­po­dob­ne za­ob­le­ný dis­plej na iP­ho­ne neu­vi­dí­me.

Video:


No ten­to kon­cept je za­ují­ma­vý v nie­čom úpl­ne inom, čo ho od­li­šu­je od tých os­tat­ných. Je jed­no­du­cho iný a vid­no, že sa tu autor od­via­zal. Nap­rík­lad tla­čid­lo Ho­me sa zra­zu sta­lo sú­čas­ťou dis­ple­ja ale­bo za­dná časť je kom­plet­ne pre­ro­be­ná a nep­ri­po­mí­na prak­tic­ky ni­ja­ký pre­doš­lý iP­ho­ne, čo bý­va pod­ľa nás naj­väč­ší prob­lém po­dob­ných kon­cep­tov, kto­ré sa po­kú­ša­jú zob­ra­ziť bu­dúc­nosť, no na­chá­dza­me v nich len pr­vky mi­nu­los­ti. Čo po­vieš na ta­ký­to iP­ho­ne 7-8, poz­dá­va sa ti? O svo­je ná­zo­ry sa s na­mi po­deľ v ko­men­tá­roch!


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter