Samsung Galaxy Xcover 550: Odolnosť namiesto inteligencie

Vša­de tam, kde je nev­ľúd­ne po­ča­sie, sa od­ol­ný te­le­fón Sam­sung Ga­laxy Xco­ver 550 vy­ží­va. Ope­rač­ný sys­tém by ste v ňom hľa­da­li már­ne, za­to sa mô­že poch­vá­liť vy­so­kým stup­ňom kry­tia IP67. Prach, dážď ani po­no­re­nie do vo­dy ho tak ne­vy­ve­dú z mie­ry. Prak­tic­kosť zvy­šu­je aj kla­sic­ká tla­čid­lo­vá klá­ves­ni­ca, kto­rá sí­ce mô­že pô­so­biť za­sta­ra­no, pri vy­tá­ča­ní čís­la v pra­cov­ných ale­bo špor­to­vých ru­ka­vi­ciach je však viac než ví­ta­ným rie­še­ním.

Do te­la s pro­fi­lom 1,4 cm a hmot­nos­ťou 120 g bol za­bu­do­va­ný 3 Mpx fo­toa­pa­rát s pris­vet­ľo­va­cou di­ódou, kto­rá mô­že za zlých sve­tel­ných pod­mie­nok pos­lú­žiť aj ako svie­tid­lo. Ďalej Sam­sung Ga­laxy Xco­ver 550 dos­tal do vien­ka FM rá­dio, Blue­tooth aj slot na mic­roSD. Cel­ko­vú ka­pa­ci­tu pa­mä­te mož­no zvý­šiť až o ďal­ších 16 GB po­mo­cou kar­ty mic­roSD. Z hľa­dis­ka sie­tí GSM zvlá­da 3G.

Samsung_Galaxy_Xcover_550_2.jpg

Vzhľa­dom na vý­ba­vu, kto­rou Sam­sung Ga­laxy Xco­ver 550 dis­po­nu­je, je 1500 mAh ba­té­ria zá­ru­kou nie­koľ­kod­ňo­vej slo­bo­dy od na­bí­jač­ky. Rov­na­ko dis­plej te­le­fó­nu s veľ­kos­ťou 2,4 pal­ca má v kon­texte nu­lo­vých „in­te­li­gen­tných" ap­li­ká­cií úpl­ne pos­ta­ču­jú­ce roz­me­ry. Pri návr­hu di­zaj­nu sta­vil Sam­sung pre­dov­šet­kým na jed­no­du­chosť a prak­tic­kosť. 

Samsung_Galaxy_Xcover_550_4.jpg

Ce­lý hor­ný ok­raj te­le­fó­nu je vy­tva­ro­va­ný do plo­ché­ho pút­ka, za kto­ré sa dá te­le­fón pri­pev­niť nap­rík­lad na kľú­čen­ku na krk. Ok­ra­je i za­dná stra­na kry­tu sú vy­ba­ve­né hl­bo­ký­mi dráž­ka­mi na eš­te sta­bil­nej­ší úchop v ru­ka­vi­ciach aj s mok­rý­mi ru­ka­mi.

Sam­sung Ga­laxy Xco­ver 550 je v pre­da­ji za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 99 EUR s DPH.

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie Sam­sung GA­LAXY Xco­ver 550:

Dis­plej

2,4" QVGA (240 x 320) TFT

Pro­ce­sor

Dvoj­jad­ro­vý, 460 MHz

Sie­te

2G/3G

Fo­toa­pa­rát

3 Mpx AF s LED bles­kom

Vi­deo

MP4, 3GP; 30fps (preh­rá­va­nie)

Ko­nek­ti­vi­ta

BT 3.0, USB 2.0

Služ­by a ap­li­ká­cie

FM rá­dio, inter­ne­to­vý pre­hlia­dač, hu­dob­ný preh­rá­vač

Pa­mäť

128 MB (RAM)

mic­roSD slot (až na 16 GB)

Roz­me­ry, hmot­nosť

129 × 56,2 × 13,95 mm, 120,4 g

Ba­té­ria

1500 mAh


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter