Sony má nový prémiový prírastok - Xperia Z3+

Spo­loč­nosť So­ny Mo­bi­le uvá­dza no­vý mo­del svoj­ho ra­du vlaj­ko­vých smar­tfó­nov Xpe­ria Z3.

Xpe­ria Z3+, ten­šia (6,9 mm) a ľah­šia (144 g), je vo­do­tes­ná a pra­cho­tes­ná (IP65/68). Ďal­šie di­zaj­no­vé zdo­ko­na­le­nie Z3+ je vstup USB bez kry­tu, vďa­ka čo­mu je na­bí­ja­nie te­le­fó­nu jed­no­duch­šie a po­hodl­nej­šie. Ok­rem to­ho bol od­strá­ne­ný mag­ne­tic­ký na­bí­ja­cí ko­lík, čo pris­pe­lo k viac jed­no­lia­te­mu a mi­ni­ma­lis­tic­ké­mu di­zaj­nu.

07_Xperia_Z3_+_Copper_Side.jpg

Hlav­ný fo­toa­pa­rát dis­po­nu­je 20,7 Mpx ka­me­rou s ob­ra­zo­vým sní­ma­čom Exmor RS pre mo­bil­né za­ria­de­nia, pro­ce­so­rom BIONZ pre mo­bil­né za­ria­de­nia a aj ši­ro­kouh­lou 25 mm šo­šov­kou G lens. Su­pe­rior Auto auto­ma­tic­ky op­ti­ma­li­zu­je nas­ta­ve­nia a vie ro­zoz­nať až 52 rôz­nych sce­né­rií.

Xpe­ria Z3+ je vy­ba­ve­ná osem­jad­ro­vým 64-bi­to­vým pro­ce­so­rom Snap­dra­gon 810, ultra­jas­ným 5,2" full HD adap­tív­nym dis­ple­jom a pod­po­rou pre LTE Cat6 a Wi-Fi MI­MO.

04_Xperia_Z3_+_Copper_Flat.jpg

High-Res Audio zrep­ro­du­ku­je vy­so­kof­rek­venč­ný zvuk a DSEE HXT zvý­ši ver­nosť zvu­ku v MP3 ale­bo AAC a prib­lí­ži ich kva­li­te high-res audio. Na bez­drô­to­vé po­čú­va­nie hud­by vo vy­so­kej kva­li­te je tu no­vý ko­dek So­ny LDAC, kto­rý dá­ta pre­ná­ša trik­rát efek­tív­nej­šie ako star­šie za­ria­de­nia cez Blue­tooth. Xpe­ria Z3+ bu­de ce­los­ve­to­vo uve­de­ná na trh od jú­na 2015.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter