iPhone 4S dostane od základov prerobený iOS 9

Spo­loč­nosť App­le uro­bi­la je­den po­mer­ne veľ­ký preš­ľap, keď vy­da­la iOS 8 pre za­ria­de­nia s či­pom App­le A5, kto­rý sa na­chá­dzal nap­rík­lad v iP­ho­ne 4S, iPa­de mi­ni pr­vej ge­ne­rá­cie, iPa­de 2 či iPo­de Touch pia­tej ge­ne­rá­cie. Po tom, ako si pou­ží­va­te­lia nain­šta­lo­va­li ak­tua­li­zá­ciu, sa ich za­ria­de­nie extrém­ne spo­ma­li­lo, čo ur­či­te ne­bo­lo veľ­mi prí­jem­né. App­le si to však uve­do­mil a roz­ho­dol sa iOS 9 uro­biť tak, aby bol pou­ži­teľ­ný aj na tých­to za­ria­de­niach.

iOS 9, no­vý prin­cíp a naj­lep­šia sta­bi­li­ta v his­tó­rii

Už dáv­nej­šie sme ma­li mož­nosť po­čuť o tom, že spo­loč­nosť App­le pra­cu­je na tom naj­sta­bil­nej­šom a naj­rý­chlej­šom mo­bil­nom ope­rač­nom sys­té­me v his­tó­rií iOS. Má ním byť prá­ve iOS 9, kto­rý bu­de už onedl­ho pred­sta­ve­ný na WWDC 2015. Ten­to ope­rač­ný sys­tém bu­de prek­va­pi­vo po­nú­ka­ný aj pre za­ria­de­nia, kto­rých ko­neč­nou mal byť mi­nu­lo­roč­ný iOS 8. App­le si však zrej­me uve­do­mil, že vzhľa­dom na fakt, že za­ria­de­nia sú v množ­stve prí­pa­dov prak­tic­ky ne­pou­ži­teľ­né, mu­sí nie­čo ro­biť. Rie­še­ním by moh­la byť nap­rík­lad väč­šia ak­tua­li­zá­cia, ale ako sa uka­zu­je, predĺže­nie ži­vot­nos­ti ope­rač­ným sys­té­mom je zrej­me jed­no­duch­šia ces­ta. Prá­ve pre­to App­le pre­šiel na no­vý prin­cíp vý­vo­ja toh­to sys­té­mu.

Do­te­raz sa to to­tiž ro­bi­lo tak, že naj­nov­ší iOS bol vy­ví­ja­ný pre­dov­šet­kým pre naj­nov­šie iP­ho­ny a mno­hé fun­kcie, kto­ré po­tom moh­li spo­ma­liť star­šie za­ria­de­nia, bo­li vy­ra­dzo­va­né. Te­raz to App­le uro­bí pres­ne nao­pak a prej­de na úpl­ne iný sys­tém, kto­rý za­bez­pe­čí tak sta­bi­li­tu, ako aj rých­losť na úpl­ne všet­kých za­ria­de­niach. iOS 9 bu­de vy­ví­jať pre­dov­šet­kým pre star­šie za­ria­de­nia s či­pom App­le A5 a pos­tup­ne bu­de pri­dá­vať lep­šie a lep­šie fun­kcie. Tak­to sa dos­ta­ne har­dvér, kto­rý bol do­te­raz na úpl­nom spod­ku, viac-me­nej na vr­chol a ne­mal by spô­so­bo­vať žiad­ne prob­lé­my.

Veľ­mi lo­gic­ký pos­tup, čo po­vie­te? :)

Zdroj: Sve­tapp­le.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter