Tenký ako žiletka. LG má s 55-palcový displej OLED s hrúbkou pod jeden milimeter

Spo­loč­nosť LG pre­zen­to­va­la no­vý kon­cept svoj­ho pa­ne­la OLED, kto­rý sa vy­zna­ču­je vý­ni­moč­ný­mi vlas­tnos­ťa­mi. S uh­lo­prieč­kou 55 pal­cov, hrúb­kou pod je­den mi­li­me­ter (pres­ne 0,97 mm) a hmot­nos­ťou iba 1,9 kg ho mož­no pri­chy­tiť na ste­nu za po­mo­ci mag­ne­tov. Vý­sle­dok tak bu­de vzbu­dzo­vať do­jem, že ide o veľ­kú di­gi­tál­nu nás­ten­ku ale­bo je dis­plej sú­čas­ťou ste­ny.

LG_oled.jpg

Na po­rov­na­nie, pred­chá­dza­jú­ci naj­ten­ší mo­del od LG mal hrúb­ku 4,3 mm, čo je šty­rik­rát viac, ako má ten­to dis­plej. V prie­be­hu bu­dú­ce­ho ro­ka má LG v plá­ne zvý­šiť pre­daj pa­ne­lov OLED z do­te­raj­ších 600-ti­síc ku­sov na 1,5 mi­lió­na. Keď­že fir­ma pos­tup­ne zlep­šu­je efek­ti­vi­tu vý­ro­by a zni­žu­je po­čet ka­zo­vých ku­sov, je zrej­mé, že tech­no­ló­gie OLED pos­tup­ne nah­ra­dia LCD.

Údaj­ne sa na nah­ra­de­nie LCD IPS chys­tá pri svo­jich iPa­doch a iP­ho­noch aj App­le. Pa­nel AMO­LED už vy­uží­va pri svo­jich ho­din­kách App­le Watch.

Zdroj: en­glish.yon­hap­news.co.kr


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter