Mobilný telefón Light Phone sa vám zmestí aj do peňaženky. Je veľký ako kreditka

Spo­loč­nosť Light priš­la s pro­to­ty­pom no­vé­ho te­le­fó­nu. Aj keď svo­ji­mi fun­kcia­mi skôr pri­po­mí­na mo­bil spred dvad­sia­tich ro­kov, tvor­co­via ho vďa­ka pok­ro­ko­vej vý­ro­be zmen­ši­li až na­toľ­ko, že ho mô­že­te no­siť do­kon­ca aj v pe­ňa­žen­ke.

Te­le­fón Light Pho­ne má rov­na­ký pô­do­rys ako kre­dit­ná kar­ta s roz­mer­mi 85,6 × 53,98 mm a hrúb­kou 4 mm. Je­ho hmot­nosť je 39 gra­mov a vnút­ri má pries­tor na je­den slot na mi­ni­SIM kar­tu. Te­le­fón pod­po­ru­je iba sie­te na frek­ven­ciách 850/900/1800/1900 MHz.

light_phone_detail.png

Dis­plej tvo­rí jed­no­du­chý LED pa­nel a svie­ti iba jed­nou far­bou. Za zmien­ku sto­jí pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca tvo­re­ná sen­zo­ro­vý­mi tla­čid­la­mi. Na te­le te­le­fó­nu náj­de­me ov­lá­dač hla­si­tos­ti, vy­pí­nač, ko­nek­tor na mik­ro­fón, slú­chad­lo a mic­ro USB.

light_phone1.jpg

Light Pho­ne má pa­mäť iba na de­sať te­le­fón­nych čí­sel, kto­ré sa ulo­žia na rých­le vy­tá­ča­nie na jed­not­li­vé čís­li­ce. V prí­pa­de, ak vám niek­to bu­de te­le­fo­no­vať, je­ho me­no neu­vi­dí­te. Ok­rem to­ho te­le­fón ne­pod­po­ru­je ani pí­sa­nie či do­ru­čo­va­nie SMS správ. Na­priek to­mu vás o svo­jej fun­kčnos­ti za­ru­če­ne pres­ved­čí je­ho vý­drž, kto­rá by vraj ma­la do­sa­ho­vať až 20 dní.

Video:


V rám­ci kam­pa­ne na strán­ke Kic­kstar­ter chcú tvor­co­via zís­kať na je­ho reali­zá­ciu 200-ti­síc USD.V sú­čas­nos­ti ma­jú vy­zbie­ra­nú viac ako po­lo­vi­cu. Pod­ľa všet­ké­ho by sa ma­la fi­nál­na ver­zia te­le­fó­nu dos­tať do rúk pr­vých pou­ží­va­te­ľov už v má­ji bu­dú­ce­ho ro­ka.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter