TomTom chce akčnou kamerou Bandit zosadiť GoPro z trónu

Spo­loč­nosť Tom­Tom, zná­ma svo­ji­mi na­vi­gá­tor­mi GPS, ozná­mi­la svoj vstup na trh s ak­čný­mi ka­me­ra­mi, kde do­mi­nu­je GoP­ro, kto­ré­mu kon­ku­ru­jú naj­mä Gar­min, Pa­na­so­nic a So­ny. No­vá ka­me­ra Ban­dit vy­ni­ká nie­len di­zaj­nom, ale aj spô­so­bom, ako umož­ňu­je edi­to­vať a zdie­ľať za­chy­te­ný ob­sah. Jej ri­va­lom bu­de naj­mä po­dob­ne vy­ba­ve­ná ka­me­ra Gar­min VIRB X.

Za­ria­de­nie pri­ná­ša množ­stvo ino­vá­cií. Ok­rem to­ho, že umož­ňu­je za­zna­me­ná­vať úda­je, kto­ré mô­žu byť vi­zuál­ne pre­zen­to­va­né vo vi­deu, ozna­čí aj ak­čné mo­men­ty, kto­ré sa po­tom da­jú jed­no­du­cho zos­ta­viť do vý­sled­né­ho vi­dea po­mo­cou auto­ma­tic­kej fun­kcie sha­ke to edit.

Ka­me­ra je vy­ba­ve­ná 16 Mpx sen­zo­rom CCD, kto­rý je umies­tne­ný za ši­ro­kouh­lým ob­jek­tí­vom na pred­nej stra­ne, pri­čom dis­plej a ov­lá­da­nie sú na vr­chnej stra­ne. Ban­dit má val­co­vi­tý tvar ako kon­ku­ren­čné mo­de­ly Pa­na­so­nic HX-A1 a So­ny Ac­tion Cam Mi­ni. Je vo­do­tes­ný do hĺbky 50 m, pred po­no­re­ním však tre­ba ob­jek­tív vy­ba­viť dopl­nko­vým kry­tom.

Vi­deo mož­no nah­rá­vať v roz­lí­še­ní 4K, ale iba pri ne­veľ­mi pou­ži­teľ­nom sním­ko­va­ní 15 fps. Pri roz­lí­še­ní 2.7K sním­ko­vá frek­ven­cia do­siah­ne 30 fps a pri full HD 1080p je to 60 fps. Mož­ný je aj zá­znam vi­dea slow mo­tion HD 720p pri 120 fps. Ka­me­rou mož­no zho­to­vo­vať aj 16 Mpx fo­tog­ra­fie s rých­los­ťou 10 sní­mok za se­kun­du, kto­ré sa da­jú pou­žiť na vý­ro­bu 4K vi­dea ale­bo 1080p ča­soz­ber­né­ho vi­dea pri 30 fps.

Kľú­čo­vá čr­ta ka­me­ry Ban­dit je po­dob­ne ako v prí­pa­de mo­de­lov Gar­min VIRB X a XE pou­ži­tie vsta­va­ných po­hy­bo­vých sní­ma­čov a sen­zo­rov GPS, kto­ré za­zna­me­ná­va­jú rôz­ne dá­ta zob­ra­zo­va­né vo vi­deu. Ide o úda­je, ako je po­lo­ha, rých­losť, nad­mor­ská vý­ška, zrý­chle­nie, te­po­vá frek­ven­cia a pod.

tomtom-bandit.jpeg

Na zdie­ľa­nie ob­sa­hu a di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie ka­me­ry je k dis­po­zí­cii bez­drô­to­vé pri­po­je­nie a smar­tfó­no­vá ap­li­ká­cia umož­ňu­jú­ca pou­žiť dis­plej te­le­fó­nu ako hľa­dá­čik na kom­po­no­va­nie zá­be­rov a ov­lá­da­nie nas­ta­ve­ní. Ok­rem tech­no­ló­gií Wi-Fi a Blue­tooth je ka­me­ra vy­ba­ve­ná aj jed­not­kou Batt-Stick, ob­sa­hu­jú­cou ba­té­riu, pa­mä­ťo­vú kar­tu mic­roSD a ko­nek­tor USB 3.0 na pri­po­je­nie k po­čí­ta­ču na na­bí­ja­nie a sťa­ho­va­nie zá­be­rov.

Ku ka­me­re sa do­dá­va aj množ­stvo prís­lu­šen­stva. Štan­dar­dná ver­zia pri­chá­dza s kry­tom na ob­jek­tív, kto­rý ho ochrá­ni pred strie­ka­jú­cou vo­dou a adap­té­rom na dr­žia­ky ka­mier GoP­ro. Pré­mio­vý ba­lík ob­sa­hu­je di­aľ­ko­vý ov­lá­dač, vo­do­tes­ný kryt na ob­jek­tív na po­tá­pa­nie, na­pá­ja­cí ká­bel a ďal­šie dopl­nky.

Ka­me­ra Tom­Tom Ban­dit sa dos­ta­ne do ob­cho­dov v prie­be­hu má­ja. Ce­na štan­dar­dné­ho ba­lí­ka bu­de 430 do­lá­rov, ver­zia Pre­mium Pack bu­de stáť 500 do­lá­rov.

Video:


Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter