Nový smartfón od LG bude mať rekordne veľkú pamäťovú kartu. Až 2 TB

LG pri­chá­dza s no­vým smar­tfó­nom G Sty­lo, kto­rý si po­ra­dí až s 2 TB kar­ta­mi. Vlaj­ko­vou lo­ďou na­priek to­mu os­ta­ne mo­del G4.

Týž­deň pred plá­no­va­ným pred­sta­ve­ním dl­ho oča­ká­va­né­ho mo­de­lu LG G4 pri­chá­dza spo­loč­nosť s ďal­šou no­vin­kou - smar­tfó­nom G Sty­lo. Dis­po­nu­je veľ­kým dis­ple­jom IPS s uh­lo­prieč­kou 5,7", s roz­lí­še­ním HD (720 × 1280 pixelov) a hus­to­tou 258 ppi. Pre väč­šiu uh­lo­prieč­ku je je­ho sú­čas­ťou aj do­ty­ko­vé pe­ro.

gstylo.jpg

Naj­zau­jí­ma­vej­ším zna­kom LG G Sty­lo je fakt, že pod­po­ru­je pa­mä­ťo­vé kar­ty mic­roSD s ka­pa­ci­tou až 2 TB. Vďa­ka to­mu sa z ne­ho stá­va ši­kov­né a ľah­ko pre­ná­ša­teľ­né dá­to­vé mé­dium. Keď­že je však ka­riet s po­dob­ne veľ­kým ob­je­mom pa­mä­te na tr­hu ne­dos­ta­tok, vy­uži­tie náj­de skôr v bu­dúc­nos­ti.

gstylo2.jpg

V te­le­fó­ne je nain­šta­lo­va­ný naj­nov­ší An­droid 5.0 Lolli­pop, po­há­ňa­ný je 64-bi­to­vým štvor­jad­ro­vým Snap­dra­go­nom 410 s tak­tom 1,2 GHz. Zá­klad­ná pou­ží­va­teľ­ská pa­mäť má ka­pa­ci­tu 8 GB a ope­rač­ná pa­mäť 1,5 GB. Pod­po­ru­je Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Blue­tooth 4.1, GPS, NFC i LTE. Ba­té­ria te­le­fó­nu má ka­pa­ci­tu 3000 mAh. Aj keď roz­lí­še­nie hlav­né­ho fo­toa­pa­rá­tu je len 8 me­ga­pixelov, priaz­niv­cov auto­portré­tov mô­že po­te­šiť prá­ve čel­ná ka­me­ra s 5 me­ga­pixel­mi.

Roz­me­ry te­le­fó­nu sú 154,3 × 79,2 × 9,6 mm, hmot­nosť 163 g a na vý­ber bu­de v bie­lom ale­bo ti­tá­no­vo si­vom vy­ho­to­ve­ní. Od má­ja si ho bu­de mož­né za­kú­piť za 400-ti­síc kó­rej­ských wonov. Ke­dy bu­de dos­tup­ný aj na európ­skom tr­hu, za­tiaľ nie je zná­me. Pôj­de však o mo­del stred­nej trie­dy.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter