Výroba Samsungu Galaxy S6 edge stojí 272 eur. Kúpiť si ho môžete za 949 eur

Vý­rob­né nák­la­dy vlaj­ko­vej lo­de spo­loč­nos­ti Sam­sung Ga­laxy S6 ed­ge sa od­ha­du­jú na 290,45 USD (asi 272 eur). Uvied­la to ana­ly­tic­ká spo­loč­nosť IHS na zá­kla­de ce­no­vých ana­lýz jed­not­li­vých kom­po­nen­tov smar­tfó­nu. Spo­me­nu­té nák­la­dy za­hŕňa­jú iba ce­nu kom­po­nen­tov a ce­nu vý­ro­by. V na­šich pre­daj­niach by sa mal te­le­fón pre­dá­vať prib­liž­ne za 949 eur s DPH.

Naj­drah­šie kom­po­nen­ty do ana­ly­zo­va­né­ho mo­de­lu, pre­dá­va­né­ho ame­ric­kým ope­rá­to­rom Ve­ri­zon, vy­rá­ba sám Sam­sung. Cel­ko­vý zisk z pre­da­ja vý­rob­ku je te­da vy­šší, ako udá­va kal­ku­lá­cia.

kalkulacia.jpg

Naj­drah­ší konštrukč­ný di­el je prá­ve 5,1" za­kri­ve­ný dis­plej Sam­sung AMO­LED s roz­lí­še­ním 2560 × 1440, kto­rý vy­jde až na 85 USD. Osem­jad­ro­vý 14 nm CPU sto­jí 29,5 USD, 64 GB mo­dul flash eMMC 25 USD a 3 GB LPDDR4 pa­mäť 27,5 USD.

Samsung.jpg

V po­rov­na­ní s iP­ho­nom 6 Plus, kto­ré­ho cel­ko­vé vý­rob­né nák­la­dy sa po­hy­bu­jú oko­lo 263 USD (prib­liž­ne 247 eur), sa Sam­sung Ga­laxy S6 Ed­ge za­ra­dil me­dzi naj­drah­šie smar­tfó­ny sú­čas­nos­ti.

Zdroj: tech­no­lo­gy.ihs.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter