ASUS predstavil svoju novú vlajkovú loď – smartfón ZenFone 2

No­vin­ka sa od pred­chod­cov od­li­šu­je prep­ra­co­va­ným di­zaj­nom a lep­šou vý­ba­vou. Zen­Fo­ne 2 po­nú­ka 5,5" Full HD dis­plej, 13Mpx fo­toa­pa­rát, pro­ce­sor In­tel Atom Z3580 s frek­ven­ciou 2,3 GHz a ako je­den z pr­vých te­le­fó­nov aj 4 GB ope­rač­nú pa­mäť. Vy­lep­še­né je aj pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie ASUS Ze­nUI, kto­ré umož­ňu­je jed­no­du­ché pris­pô­so­be­nie smar­tfó­nu. Nás­tup­ca ús­peš­né­ho mo­de­lu Zen­Fo­ne 5, kto­ré­ho sa vo sve­te pre­da­lo už 10 mi­lió­nov ku­sov, chce os­lo­viť zá­ujem­cov o smar­tfón vy­ššej trie­dy - nie­len di­zaj­nom a fo­toa­pa­rá­tom, ale aj veľ­kým dis­ple­jom a pod­po­rou mo­bil­ných sie­tí LTE.

Poz­ná­va­cím zna­me­ním smar­tfó­nu Zen­Fo­ne 2 je hlad­ký povrch s mo­tí­vom sús­tre­de­ných kru­hov. Te­le­fón má za­ob­le­ný chr­bát, kto­rý imi­tu­je brú­se­ný kov. Za­ria­de­nie sa vďa­ka er­go­no­mic­ké­mu tva­ru jed­no­du­cho a bez­peč­ne dr­ží a di­anie na dis­ple­ji je vždy v do­sa­hu pal­ca. Tla­čid­lá hla­si­tos­ti sú umies­tne­né pod fo­toa­pa­rá­tom na za­dnej stra­ne a k pre­bu­de­niu te­le­fó­nu sta­čí iba pok­le­pať na do­ty­ko­vú ob­ra­zov­ku.

Vlaj­ko­vá loď ra­du Zen­Fo­ne po­nú­ka vy­so­ký vý­kon, o kto­rý sa sta­rá 64-bi­to­vý pro­ce­sor In­tel Atom Z3580 a ope­rač­ná pa­mäť o veľ­kos­ti 4 GB. Rých­le a bez­prob­lé­mo­vé pri­po­je­nie do inter­ne­tu a pod­po­ru mo­bil­ných sie­tí LTE za­bez­pe­ču­je mo­dem In­tel LTE-Ad­van­ced.

No­vá ge­ne­rá­cia Zen­Fo­ne 2 je vy­ba­ve­ná 13-me­ga­pixelo­vým fo­toa­pa­rá­tom s tech­no­ló­giou Pixel­Mas­ter a clo­nou f/2.0. Fo­toa­pa­rát rých­lo sní­ma fo­tog­ra­fie vo vy­so­kom roz­lí­še­ní, po­nú­ka noč­ný a HDR re­žim a vďa­ka vy­lep­še­né­mu sof­tvé­ru pos­ky­tu­je fot­ky v akých­koľ­vek sve­tel­ných pod­mien­kach. Ná­roč­nej­ší pou­ží­va­te­lia oce­nia ma­nuál­ny re­žim, kto­rý umož­ňu­je de­tail­né nas­ta­ve­nie expo­zí­cie. Pred­ná ka­me­ra s roz­lí­še­ním 5-me­ga­pixelov je ur­če­ná pre fo­te­nie sel­fie a väč­šie sku­pi­ny vy­uži­jú re­žim Sel­fie Pa­no­ra­ma.

Zen­fo­ne 2 dis­po­nu­je ba­té­riou s ka­pa­ci­tou 3000 mAh, kto­rá za­bez­pe­ču­je dos­ta­tok ener­gie na ce­lý deň. Na­bí­ja­nie smar­tfó­nu tak­tiež tr­vá vý­raz­ne krat­šie, vďa­ka tech­no­ló­gii rých­le­ho na­bí­ja­nia.

ASUS pred­sta­vil na pa­ríž­skej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii aj kon­ver­ti­bil­né za­ria­de­nie Tras­for­mer Book Chi (tab­let a no­te­book v jed­nom), naj­ten­ší 13,3-pal­co­vý ultra­book Zen­Book UX305 a ultra­book pre fi­rem­né vy­uži­tie Zen­book Pro UX501.

Ce­na a dos­tup­nosť Zen­fo­ne 2 na slo­ven­skom tr­hu bu­dú spres­ne­né nes­kôr.

Zdroj: ASUS


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter