Stane sa nový smartfón LG G4 fotomobilom roka?

Už 28. ap­rí­la by ma­la spo­loč­nosť LG ofi­ciál­ne pred­sta­viť no­vý smar­tfón G4. Naj­väč­ším trom­fom má byť je­ho re­vo­luč­ný fo­toa­pa­rát, vďa­ka čo­mu dos­tal pre­zýv­ku „kráľ noč­ných fo­tog­ra­fií".

Po tom, čo ju­ho­kó­rej­ský vý­rob­ca LG pred­sta­vil vy­da­re­ný smar­tfón G3, sa v sú­čas­nos­ti chys­tá uviesť je­ho nás­tup­cu - zlep­še­ný mo­del G4. No­vý fo­toa­pa­rát po­núk­ne zväč­še­ný sní­mač s clo­nou f/1.8 a bu­de schop­ný za­chy­tiť fo­tog­ra­fie vo vý­bor­nej kva­li­te aj za zhor­še­ných sve­tel­ných pod­mie­nok.

snimace.jpg

Na­vy­še fo­toa­pa­rát bu­de po­nú­kať maximál­ne roz­lí­še­nie 16 me­ga­pixelov a schop­nosť zá­zna­mu 4K vi­dea. Aj v tom­to prí­pa­de bu­de prí­tom­né la­se­ro­vé za­os­tro­va­nie. Niek­to­ré z vlas­tnos­tí no­vé­ho smar­tfó­nu za­kom­po­no­val LG do vzhľa­du poz­ván­ky, kto­rý si mô­že­te po­zrieť vo vi­deu:

Video:


Za­dný kryt LG G4 bu­de z pra­vej ko­že, power but­ton a tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti bu­dú umies­tne­né ako zvy­čaj­ne vza­du pod ob­jek­tí­vom fo­toa­pa­rá­tu. Roz­lí­še­nie dis­ple­ja os­ta­ne ta­kis­to nez­me­ne­né - 2560 × 1440 bo­dov na 5,5-pal­co­vú uh­lo­prieč­ku. To, čo sa zme­ní, je jas zob­ra­zo­va­cej plo­chy, kto­rý pos­ko­čí o 30 %, kon­trast­ný po­mer sa zvý­ši o 50 % a fa­reb­né po­da­nie o 20 %.

Ok­rem fo­toa­pa­rá­tu sa LG za­me­ral aj na no­vé pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die LG UX 4.0. Pri­ne­sie no­vé fun­kcie, no zá­ro­veň sa má vy­zna­čo­vať jed­no­du­chos­ťou, preh­ľad­nos­ťou a in­tui­tív­nos­ťou.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter