Smartfón Lenovo P90 so 4000 mAh batériou a 4-jadrovým procesorom

Spo­loč­nosť Le­no­vo ozná­mi­la uve­de­nie smar­tfó­nu, kto­rý dopĺňa sé­riu P a je vy­ba­ve­ný 64-bi­to­vým pro­ce­so­rom In­tel Atom s frek­ven­ciou 1,83 GHz a vy­so­ko­ka­pa­cit­nou 4000 mAh ba­té­riou.

Le­no­vo P90 sa mô­že poch­vá­liť 5,5-pal­co­vým dis­ple­jom s roz­lí­še­ním full HD a pô­so­bi­vou hus­to­tou pixelov 400 ppi. Fo­tog­ra­fie za­chy­tí­te pros­tred­níc­tvom 13 Mpx za­dné­ho fo­toa­pa­rá­tu s op­tic­kým sta­bi­li­zá­to­rom ob­ra­zu, no os­tré a bez­chyb­né auto­portré­ty za­bez­pe­čí pred­ná 5 Mpx ka­me­ra aj po­mo­cou ov­lá­da­nia ges­ta­mi. P90 sa na­vy­še pý­ši 2 GB RAM a mož­nos­ťou roz­ší­re­nia vnú­tor­nej pa­mä­te až o 32 GB vďa­ka kar­te mic­ro SD, ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.4 Kit­Kat.

Smar­tfón Le­no­vo 90 sa mô­že poch­vá­liť aj vy­ba­ve­nos­ťou pre­din­šta­lo­va­ný­mi ap­li­ká­cia­mi DOit od spo­loč­nos­ti Le­no­vo. K dis­po­zí­cii je SHA­REit (umož­ní bez­drô­to­vo zdie­ľať sú­bo­ry bez pop­lat­kov a pri­po­je­nia k sie­ti Wi-Fi), Se­cu­ri­ty (te­le­fón zrých­li a ochrá­ni ho pred ví­rus­mi), SYN­Cit (umož­ní zá­lo­ho­vať a ob­no­viť kon­tak­ty, sprá­vy SMS a den­ní­ky ho­vo­rov), ako aj množ­stvo ap­li­ká­cií od spo­loč­nos­ti Goog­le.

P90 je ur­če­ný pre ľu­dí, kto­rí chcú fo­toa­pa­rát po­dá­va­jú­ci vý­bor­ný vý­kon aj pri sla­bom os­vet­le­ní a dis­plej s vy­so­kým roz­lí­še­ním full HD.

Smar­tfón Le­no­vo P90 je na Slo­ven­sku dos­tup­ný od kon­ca mar­ca 2015, od­po­rú­ča­ná ma­loob­chod­ná ce­na je 325 EUR s DPH.

Zdroj: Lenovo


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter