Lumia 640 XL je už dostupná na Slovensku, poznáme cenu

Mic­ro­soft ozná­mil dos­tup­nosť mo­de­lu Lu­mia 640 XL na Slo­ven­sku. Lu­mia 640 XL po­nú­ka zvý­še­nú pro­duk­ti­vi­tu po­mo­cou in­teg­ro­va­né­ho Mic­ro­soft Of­fi­ce, OneD­ri­ve a rých­le­ho 4G pri­po­je­nia. Lu­mia 640 XL bu­de pod­po­ro­vať ak­tua­li­zá­ciu na Win­dows 10, kto­rý bu­de dos­tup­ný v prie­be­hu ro­ka. Ďal­šie vlas­tnos­ti:

  • Rých­ly prís­tup k do­ku­men­tom ale­bo spus­te­niu webo­vých strá­nok, ap­li­ká­cií a hier vďa­ka pa­mä­ti s veľ­kos­ťou 1 GB a štvor­jad­ro­vé­mu pro­ce­so­ru Qual­comm Snap­dra­gon
  • Pre­ze­ra­nie fo­tiek a sle­do­va­nie vi­deí na 5,7" HD dis­ple­ji
  • Vý­drž ba­té­rie s ka­pa­ci­tou 3000 mAh, te­da ce­lo­den­ný vý­kon a 24 ho­dín te­le­fo­no­va­nia
  • De­tail­né zá­be­ry i pri níz­kom os­vet­le­ní vďa­ka 13 Mpx fo­toa­pa­rá­tu s LED bles­kom a pre­din­šta­lo­va­nou Lu­mia Ca­me­ra
  • Stá­le in­for­mo­va­nie o dô­le­ži­tých uda­los­tiach po­mo­cou fun­kcie Rých­ly preh­ľad
  • Naj­nov­šia ver­zia ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows Pho­ne 8.1 a ak­tua­li­zá­cia De­nim, dopl­ne­ná o cen­trum ak­cií
  • Ak­tuál­nosť fun­kcií a zá­ro­veň i bu­dú­ce vý­ho­dy slu­žieb Win­dows 10 dos­tup­ných v prie­be­hu ro­ka po­mo­cou pra­vi­del­ných ak­tua­li­zá­cií Win­dows

Lu­mia 640 XL je na Slo­ven­sku dos­tup­ná vo voľ­nom pre­da­ji vo far­bách lesk­lá bie­la a mat­ná čier­na. Čos­ko­ro sa ob­ja­ví u vy­bra­ných ope­rá­to­rov.

640XL.jpg

Lu­mia 640 XL je na Slo­ven­sku dos­tup­ná vo vy­ho­to­ve­ní dual­SIM (189 eur) a LTE (218 eur).


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter