Kultová Nokia 3310 sa vracia do predaja s 41 Mpx fotoaparátom. Kúpili by ste si ju?

Úspeš­ný mo­del No­kia 3310 sa ob­ja­vil na tr­hu vo štvr­tom štvrťro­ku 2000 a od­vte­dy sa ho pre­da­lo viac ako 125 mi­lió­nov ku­sov. Je­ho naj­väč­šia ne­vý­ho­da je však v tom, že sa na ňom ne­dá spus­tiť Win­dows Pho­ne. Pre­to te­raz pri­chá­dza mo­der­ný ref­resh toh­to te­le­fó­nu, a to s ak­tív­ny­mi dlaž­di­ca­mi a 41 Mpx fo­toa­pa­rá­tom.

No­kia os­ta­la ver­ná pô­vod­né­mu di­zaj­nu 3310, ale dov­nút­ra pri­da­la nie­koľ­ko no­vých pr­vkov. Náj­de­te tu rov­na­ký fo­toa­pa­rát ako v Lu­mii 1020, te­da so 41 Mpx sní­ma­čom, op­ti­kou Carl Zeiss a xenó­no­vým bles­kom.

Ju­ha Ala­kar­hu, šéf di­ví­zie zob­ra­zo­va­cích tech­no­ló­gií No­kia, sa o vy­no­ve­nom te­le­fó­ne vy­jad­ril tak­to: „Som nao­zaj nad­še­ný, že sme naš­li spô­sob, ako spo­jiť na­šu ino­va­tív­nu tech­no­ló­giu Pu­re­View s ta­kým­to ob­ľú­be­ným za­ria­de­ním. Mys­lí­me si, že vďa­ka od­ol­né­mu di­zaj­nu a kul­to­vé­mu vzhľa­du eš­te viac ľu­dí pod­ľah­ne ča­ru Pu­re­View."

Z ďal­ších zlep­še­ní mož­no spo­me­núť do­ty­ko­vú ob­ra­zov­ku s roz­lí­še­ním 1280 × 768 pixelov, tri klá­ves­ni­ce v spod­nej čas­ti, od­ka­zu­jú­ce na ori­gi­nál, dvoj­jad­ro­vý 1,5 GHz pro­ce­sor, ope­rač­nú pa­mäť 2 GB a 32 GB pou­ží­va­teľ­skej pa­mä­te, mo­di­fi­ko­va­nú ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows Pho­ne 8, roz­me­ry 113 × 48 × 22 mm a hmot­nosť 133 g. K sof­tvé­ro­vej vý­ba­ve pat­rí napr. MS Of­fi­ce, Xbox Ga­mes, Out­look a OneD­ri­ve po­nú­ka­jú­ci 7 GB clou­do­vé­ho úlo­žis­ka za­dar­mo.

Video:


Znie to skrát­ka úžas­ne. No ak chce­te prá­ve za­čať zhá­ňať ten­to skve­lý te­le­fón, upo­zor­ňu­je­me vás, že pô­vod­ný člá­nok o ňom bol pub­li­ko­va­ný 1. ap­rí­la...

Zdroj: lu­mia­con­ver­sa­tions.mic­ro­soft.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter