MWC 2015: LG G3 je najlepší smartfón roka

Rad oce­ne­ní si z toh­to­roč­né­ho Sve­to­vé­ho mo­bil­né­ho kon­gre­su (MWC) od­ná­ša­jú pro­duk­ty z di­el­ne spo­loč­nos­ti LG Elec­tro­nics (LG). LG G3 bol aso­ciá­ciou GSMA oce­ne­ný ako naj­lep­ší smar­tfón ro­ka, chyt­ré ho­din­ky LG Watch Ur­ba­ne si vy­slú­ži­li de­väť oce­ne­ní od špič­ko­vých tech­no­lo­gic­kých mé­dií.

Me­dzi ob­ľú­be­né fun­kcie toh­to 5,5‑pal­co­vé­ho te­le­fó­nu s Quad HD dis­ple­jom pat­rí pre­dov­šet­kým ov­lá­da­nie fo­toa­pa­rá­tu ges­ta­mi, Knock Co­de, OIS+ op­tic­ká sta­bi­li­zá­cia ob­ra­zu s auto­ma­tic­kým la­se­ro­vým za­os­tro­va­ním a duál­ny blesk či po­hodl­né bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie.

Chyt­ré ho­din­ky LG Watch Ur­ba­ne za­zna­me­na­li ús­pe­chy pre ich kla­sic­ký, a na­priek to­mu nad­ča­so­vý di­zajn, LG Watch Ur­ba­ne LTE zís­ka­li oce­ne­nie best-of-show. Ide o pr­vé chyt­ré ho­din­ky s LTE, kto­ré mož­no pou­žiť aj pre NFC plat­by. Na­vy­še sa mô­žu poch­vá­liť ba­té­riou s naj­vyš­šou ka­pa­ci­tou vo svo­jej ka­te­gó­rii.

LG G3 je dos­tup­ný od jú­na mi­nu­lé­ho ro­ka. Uve­de­nie chyt­rých ho­di­niek LG Ur­ba­ne na slo­ven­ský trh nie je zva­žo­va­né.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter