MWC 2015: Prvé dojmy a skúsenosti so Samsung Galaxy S6 Edge

Jed­nou z naj­ob­di­vo­va­nej­ších no­vi­niek na MWC je no­vá vlaj­ko­vá loď Sam­sun­gu. Vďa­ka ús­tre­to­vos­ti vy­sta­vo­va­te­ľov sme ma­li mož­nosť sa s no­vou S6kou zoz­ná­miť. Pod­rob­nú re­cen­ziu pri­ne­sie­me v PC RE­VUE, za­tiaľ sa po­de­lí­me o pr­vé doj­my a skú­se­nos­ti.

Už pri pr­vom ucho­pe­ní prís­tro­ja oce­ní­te vý­sle­dok úsi­lia di­zaj­né­rov a konštruk­té­rov. Za­ob­le­nie boč­ných hrán na hor­nej, aj dol­nej plo­che prís­tro­ja do­dá­va po­cit, že dr­ží­te veľ­mi ten­ký a ľah­ký te­le­fón. Zá­ži­tok z do­ty­ku umoc­ňu­je pou­ži­tie špe­ciál­ne­ho tvr­de­né­ho sk­la Cor­ning Go­ril­la Glass 4 nie­len na hor­nú plo­chu s dis­ple­jom, ale aj za­dnú stra­nu, tak­že prís­troj mô­že­te po­koj­ne no­siť vo vrec­ku bez obáv z poš­kria­ba­nia. 

S6 edge1 web.jpg

Se­rióz­ny do­jem umoc­ňu­je ko­vo­vý rá­mik prís­tro­ja. Za­ob­le­nie ro­hov má nie­len es­te­tic­ký a er­go­no­mic­ký, ale aj prak­tic­ký vý­znam. No­ti­fi­ká­cie, nap­rík­lad o nep­ri­ja­tých ho­vo­roch sa zob­ra­zu­jú pri ľa­vom ok­ra­ji a za­ob­le­ná hra­na pou­ží­va­te­ľa priam vy­zý­va aby no­ti­fi­ká­ciu po­su­nom prs­ta sme­rom do stre­du dis­ple­ja zob­ra­zil.

  S6 edge2web.jpg

Dis­plej (5,1 pal­co­vý Quad HD 2 560 x 1 440 s hus­to­tou pixelov 576ppi) je dob­re po­zo­ro­va­teľ­ný aj z extrém­nej­ších uh­lov. Čier­na far­ba je jed­na z naj­lep­ších akú sme ke­dy ma­li vi­dieť. Vďa­ka mož­nos­tiam ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid 5.0 Lolli­pop si pou­ží­va­teľ mô­že nas­ta­viť či pre­fe­ru­je jas­né a kon­tras­tné zob­ra­ze­nie, ale­bo dlh­šiu vý­drž na ba­té­riu. 

S6 Edge 3web.jpg S6 Edge 4web.jpg

Oce­ňu­je­me, že mno­hé me­nej dô­le­ži­té ap­li­ká­cie sú pred pou­ží­va­te­ľom skry­té v hl­bších zá­ku­tiach me­nu a po­núk. Pre­to aj na An­droid mig­ru­jú­ci pou­ží­va­teľ (a ta­kých bu­de vďa­ka tech­nic­kým pa­ra­met­rom a ele­gan­ciu S6 Ed­ge hod­ne) sa spo­čiat­ku mô­že sús­tre­diť iba na naj­dô­le­ži­tej­šie čr­ty a fun­kcie. Zjed­no­du­še­nie sa tý­ka aj nad­stav­by TouchWiz.

Od špe­cia­lis­tov Sam­sun­gu sme si ne­cha­li pred­viesť nie­koľ­ko na gra­fic­ký a vý­poč­to­vý vý­kon naj­ná­roč­nej­ších hier. No­vý 14nm 64-bi­to­vý pro­ce­sor Sam­sung Exynos s 3 GB LPDDR4 RAM ich hra­vo zvlá­dol. Da­ňou za kom­pak­tnosť je vsta­va­ná ba­té­ria, kto­rú pou­ží­va­teľ ne­mô­že vy­me­niť a ab­sen­cia pa­mä­ťo­vej kar­ty. Že by do Sam­sun­gu preš­li ne­ja­kí in­ži­nie­ri od App­le :-)


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter