MWC 2015: Sony Xperia M4 Aqua - osemjadrový Snapdragon a 13 Mpx foťák ako stredná trieda

Spo­loč­nosť So­ny Mo­bi­le poz­me­ni­la svo­ju stra­té­giu za­ria­de­ní stred­nej trie­dy, keď pred­sta­vi­la Xpe­ria M4 Aqua. 13MP za­dný fo­toa­pa­rát smar­tfó­nu Xpe­ria M4 Aqua ob­sa­hu­je sní­mač Exmor RS pre mo­bil­né za­ria­de­nia s veľ­kou clo­nou F2.0 a cit­li­vos­ťou ISO 3200. Je­ho in­te­li­gent­ný re­žim Su­pe­rior Auto zjed­no­du­šu­je inter­ak­cie na­koľ­ko auto­ma­tic­ky ro­zoz­ná až 52 rôz­nych sce­né­rií.

Tak ako pri za­dnom fo­toa­pa­rá­te, aj 5MP sel­fie fo­toa­pa­rát na pred­nej stra­ne má šo­šov­ku so su­per ši­ro­kým 88° uh­lom zá­be­ru - a s ap­li­ká­ciou Portrait Re­touch mô­že­te pri­dá­vať aj vtip­né zá­ve­reč­né úp­ra­vy. Ob­ľú­be­ná fun­kcia na úp­ra­vu sel­fie zá­be­rov je len jed­nou fun­kciou z ce­lej šká­ly pre­din­šta­lo­va­ných ka­me­ro­vých ap­li­ká­cií.

13_Xperia_M4_Aqua_Rose_Lying.jpg

Xpe­ria M4 Aqua má dis­plej z tvr­de­né­ho sk­la a štíh­le 136g vo­do­tes­né te­lo (ra­ting IP65/8), s up­ra­ve­ným vstu­pom bez kry­tu pre mic­roUSB na­bí­ja­nie. Ba­té­ria smar­tfó­nu Xpe­ria M4 Aqua vy­dr­ží 2 dni, čím sa eli­mi­nu­je pot­re­ba čas­té­ho na­bí­ja­nia. A ak to nes­ta­čí, sta­čí spus­tiť re­žim šet­re­nia ba­té­rie STA­MI­NA, kto­rý op­ti­ma­li­zu­je spô­sob vy­uží­va­nia ba­té­rie ale­bo re­žim Ultra STA­MI­NA, s kto­rým pri vy­uží­va­ní len zá­klad­ných fun­kcií te­le­fó­nu ba­té­ria vy­dr­ží aj týž­deň.

10_Xperia_M4_Aqua_Black_Back.jpg

Vo vý­ba­ve má osem­jad­ro­vý 64-bi­to­vý pro­ce­sor Qual­com­mSnap­dra­gon615 s pok­ro­či­lým spra­co­vá­va­ním mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu a in­teg­ro­va­ným pri­po­je­ním 4G LTE. Xpe­ria M4 Aqua prí­de na trh v 80 kra­ji­nách sve­ta, pros­tred­níc­tvom viac ako 100 ope­rá­to­rov - za ce­nu oko­lo 299 EUR bu­de dos­tup­ný od ja­ri 2015. Xpe­ria M4 Aqua prí­de na trh nie­len v kla­sic­kej bie­lej a čier­nej far­be, ale tiež v ko­ra­lo­vej a strie­bor­nej.

Galéria k článku:


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter