MWC 2015: HTC One M9 – lepší foťák a výkonnejšia výbava

Spo­loč­nosť HTC v ne­de­ľu na veľtr­hu Mo­bi­le World Con­gress v Bar­ce­lo­ne pred­sta­vi­la svoj ​​ naj­sil­nej­ší smar­tfón v his­tó­rii. Ko­vo­vý uni­bo­dy di­zajn, s kto­rým pri­šiel One M7 a kto­rý za­ob­lil One M8, je v no­vin­ke One M9 tro­chu iný. Hli­ník na za­dnej a pred­nej stra­ne je škra­ba­ný, za­tiaľ čo boč­né čas­ti sú leš­te­né, lesk­lé a s iným od­tie­ňom.

Dis­plej zos­tá­va päť­pal­co­vý SL­CD3 pa­nel s roz­lí­še­ním 1080 × 1920 px. Vo vý­ba­ve je osem­jad­ro­vý Snap­dra­gon 810, 3 GB RAM a úlo­žis­ko na 32 GB (slot pre mic­roSD kar­tu zos­tal). Hlav­ný fo­toa­pa­rát je vy­ba­ve­ný 20 me­ga­pixel­mi. Dy­na­mic­ká auto expo­zí­cia a Ultra­Pixe­ly, kto­ré za­chy­tá­va­jú o 300% viac svet­la než štan­dar­dné fo­toa­pa­rá­ty vy­tvá­ra­jú os­trej­šie, pri­ro­dze­nej­šie a vy­vá­že­nej­šie auto­portré­ty. Fo­toa­pa­rát na­tá­ča fil­my v roz­lí­še­ní 4K.

Vnút­ri je pre­din­šta­lo­va­ný An­droid 5.0, sa­moz­rej­me s nad­stav­bou HTC Sen­se 7.0. Tá pri­chá­dza s no­vou ver­ziou do­mov­skej ob­ra­zov­ky.

Duál­ne pred­né rep­ro­duk­to­ry ro­di­ny HTC One sú dopl­ne­né o si­mu­lá­ciu 5.1 ka­ná­lo­vé­ho Dol­by Surround soun­du, HTC One M9 bu­de k dis­po­zí­cii v dvoj­fa­reb­nom pre­ve­de­ní: strie­bor­ná s ru­žo­vo-zla­tou, zla­tá s ru­žo­vou a v jed­no­fa­reb­ných pre­ve­de­niach: ko­vo­vá še­dá ale­bo zla­tá od po­lo­vi­ce mar­ca.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter