MWC 2015: Samsung GALAXY S6 a GALAXY S6 edge - koniec plastov a namakaná výbava

Sam­sung v ne­de­ľu na veľtr­hu Mo­bi­le World Con­gress v Bar­ce­lo­ne pred­sta­vil svo­je no­vé vlaj­ko­vé lo­de na ten­to rok: GA­LAXY S6 a GA­LAXY S6 ed­ge.

Skle­ne­né te­lo oboch no­vých smar­tfó­nov je vy­ro­be­né z naj­tvrd­šie­ho dos­tup­né­ho sk­la COR­NING Go­ril­la Glass 4 pri­čom S6 ed­ge sa vy­zna­ču­je cha­rak­te­ris­tic­kým za­ob­le­ním dis­ple­ja kto­ré Sam­sung pred­sta­vil už dáv­nej­šie pri mo­de­li Ga­laxy No­te Ed­ge, pri S6 ed­ge však už so za­kri­ve­ním po oboch stra­nách.

Galaxy S6_Combination_Black Sapphire.jpg

Oba smar­tfó­ny sú vy­ba­ve­né pred­ným fo­toa­pa­rá­tom s roz­lí­še­ním 5 Mpix a za­dným fo­toa­pa­rá­tom s roz­lí­še­ním 16 Mpix a s op­ti­kou so sve­tel­nos­ťou F1.9. Fun­kcia Auto Real-ti­me High Dy­na­mic Ran­ge (HDR), Smart Op­ti­cal Ima­ge Sta­bi­li­za­tion (OIS) a IR De­tect Whi­te Ba­lan­ce za­is­ťu­jú vy­lep­še­nú cit­li­vosť na svet­lo a os­trosť vý­sled­né­ho zá­be­ru. No­vá fun­kcia Quick Launch umož­ňu­je rých­ly pria­my prís­tup k fo­toa­pa­rá­tu z ľu­bo­voľ­nej ob­ra­zov­ky za 0,7 se­kun­dy jed­no­du­chým dvo­ji­tým stla­če­ním tla­čid­la Ho­me. Za­dná ka­me­ra do­ká­že nah­rá­vať vi­deá v 4K roz­lí­še­ní.

Galaxy S6 edge_Green Emmerald_Art Photo.jpg

Ba­té­ria má oko­lo 2 600 mAh, na­bí­jať sa dá aj bez­drô­to­vo, pri vy­uži­tí štan­dar­dov WPC ale­bo PMA. Na­bí­ja­nie cez ká­bel má byť tiež su­perrých­le - (1,5-krát rých­lej­šie ako GA­LAXY S5), keď pos­kyt­nú prib­liž­ne 4 ho­di­ny pre­vádz­ky len po 10 mi­nú­tach na­bí­ja­nia.

V smar­tfó­noch hru­bých 6,8 mm (GA­LAXY S6), resp. 7,0 mm (S6 ed­ge), a ľah­kých 138 g, resp. 132 g, sú vy­uži­té via­ce­ré pok­ro­ko­vé tech­no­ló­gie. Pr­vý 64-bi­to­vý pro­ce­sor na sve­te vy­ro­be­ný 14nm tech­no­ló­giou, no­vý pa­mä­ťo­vý sys­tém LPDDR4 a UFS 2.0 flash pa­mäť pos­ky­tu­jú vy­šší vý­kon a rých­losť pa­mä­te sú­čas­ne s niž­šou spot­re­bou ener­gie. Ce­los­ve­to­vo pr­vý ko­dek na bá­ze har­dvé­ru 1440p/VP9 umož­ňu­je vy­chut­nať si strea­mo­va­né vi­deo vo vy­so­kom roz­lí­še­ní, a pri­tom spot­re­bu­je me­nej ener­gie.

Galaxy S6 Edge_Left Front_Dynamic_Green Emerald.jpg

Smar­tfó­ny Sam­sung GA­LAXY S6 a GA­LAXY S6 ed­ge sú ďa­lej vy­ba­ve­né 5,1-pal­co­vým Quad HD Su­per AMO­LED s jas­nej­ším dis­ple­jom (600 cd/mm), kto­rý uží­va­te­ľom pos­ky­tu­je naj­vyš­šiu hus­to­tu pixelov (577 ppi) s roz­lí­še­ním 2 560 x 1 400 pixlov.

No­vá služ­ba pre mo­bil­né plat­by Sam­sung Pay bu­de spus­te­ná v za­ria­de­niach GA­LAXY S6 a GA­LAXY S6 ed­ge v Spo­je­ných štá­toch v dru­hej po­lo­vi­ci toh­to ro­ka. Ochra­nu cit­li­vých dát za­bez­pe­čí Sam­sung KNOX, ske­no­va­nie od­tlač­kov pr­stov a pok­ro­či­lá to­ke­ni­zá­cia. Sam­sung Pay pra­cu­je ako s tech­no­ló­giou Near Field Com­mu­ni­ca­tion (NFC), tak Mag­ne­tic Se­cu­re Tran­smis­sion (MST - štan­dard vy­uží­va­ný pla­tob­ný­mi kar­ta­mi), aby bol kom­pa­ti­bil­ný s rôz­ny­mi za­ria­de­nia­mi, ob­chod­ník­mi a vy­da­va­teľ­mi ka­riet.

Galaxy S6_Combination_Blue Topaz.jpg

Smar­tfó­ny Sam­sung GA­LAXY S6 a GA­LAXY S6 ed­ge sú pos­ta­ve­né na ino­vo­va­nej end-to-end za­bez­pe­čo­va­cej mo­bil­nej plat­for­me Sam­sung KNOX, kto­rá po­nú­ka fun­kcie na ochra­nu dát pred po­ten­ciál­ny­mi škod­li­vý­mi útok­mi v reál­nom ča­se. Fun­kcia Find My Mo­bi­le za­bez­pe­ču­je stra­te­né za­ria­de­nie a chrá­ni osob­né úda­je pros­tred­níc­tvom množ­stva slu­žieb, vrá­ta­ne no­vej di­aľ­ko­vo ov­lá­da­nej „reak­ti­vač­nej zá­mky". Vďa­ka vy­lep­še­né­mu do­ty­ko­vé­mu ske­ne­ru od­tlač­kov pr­stov tiež pos­ky­tu­jú rých­le ove­re­nie a ulo­že­nie šif­ro­va­ných dát v za­bez­pe­če­nom úlo­žis­ku za­ria­de­ní.

Smar­tfó­ny Sam­sung GA­LAXY S6 a GA­LAXY S6 ed­ge sa za­čnú vo vy­bra­ných 20 kra­ji­nách pre­dá­vať od 10. ap­rí­la 2015 vo ver­ziách pod­ľa inter­nej pa­mä­te 32/64/128 GB, ďal­šie kra­ji­ny bu­dú nas­le­do­vať. Spot­re­bi­te­lia bu­dú mať na vý­ber z fa­reb­ných pre­ve­de­ní: bie­la per­la, čier­ny za­fír, zla­tá pla­ti­na, mod­rý to­paz (iba GA­LAXY S6) a ze­le­ný sma­ragd (iba GA­LAXY S6 ed­ge). Ce­na za­tiaľ zná­ma nie je.

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie za­ria­de­ní Sam­sung GA­LAXY S6 a GA­LAXY S6 ed­ge


GA­LAXY S6

GA­LAXY S6 ed­ge

Sieť

LTE kat. 6 (300 / 50 Mbps)

Dis­plej

5,1'' Quad HD (2560x1440) 577 ppi, Su­per AMO­LED

5.1'' Quad HD (2560x1440) 577 ppi, Su­per AMO­LED, dvo­ji­té za­kri­ve­nie

AP

Quad 2,1 GHz + Quad 1,5 GHz, osem­jad­ro­vý ap­li­kač­ný pro­ce­sor (64bit, 14nm)

Ope­rač­ný sys­tém

An­droid 5.0 (Lolli­pop)

Fo­toa­pa­rát

16 Mpix OIS (za­dný), 5 Mpix (pred­ný)

Vi­deo

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, VP9

Audio

Ko­dek: MP3, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vor­bis, FLAC, OPUS

For­mát: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MI­DI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

Fun­kcie fo­toa­pa­rá­tu

Quick Launch, Trac­king AF, Auto Real-ti­me HDR (Pred­ný & za­dný), F1.9, Low Light Vi­deo (Pred­ný & za­dný), High Clear Zoom, IR De­tect Whi­te Ba­lan­ce, Vir­tual Shot, Slow Mo­tion, Fast Mo­tion, Pro Mo­de, Se­lec­ti­ve Fo­cus

Fun­kcie

Re­žim maximál­nej ús­po­ry ener­gie

Download Boos­ter

S Health 4.0

Sam­sung Pay

Smart Ma­na­ger

Ap­li­ká­cie spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft (OneD­ri­ve 115 GB na 2 ro­ky, One­No­te)

Sound Ali­ve+

The­mes

Quick Con­nect

Súk­rom­ný re­žim

S Fin­der, S Voi­ce

Mo­bil­né služ­by Goog­le

Chro­me, Dri­ve, Pho­tos, Gmail, Goog­le, Goog­le+, Goog­le Set­tings, Han­gouts, Maps, Play Books, Play Ga­mes, Play Newsstand, Play Mo­vie & TV, Play Mu­sic, Play Sto­re, Voi­ce Search, YouTu­be

Ko­nek­ti­vi­ta

WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), HT80 MI­MO (2x2) 620 Mbps, Dual-band, Wi-Fi Di­rect, Mo­bi­le hot­spot

Blue­tooth®: v4.1, A2DP, LE, apt-X, ANT+

USB: USB 2.0

NFC

IR Re­mo­te

Sen­zo­ry

Ak­ce­le­ro­me­ter, gy­ro sen­zor, sen­zor prib­lí­že­nia, kom­pas, ba­ro­me­ter, sní­mač od­tlač­kov pr­stov, Hallov sen­zor, HRM

Pa­mäť

RAM: 3 GB, LPDDR4

Inter­ná pa­mäť: 32/64/128 GB, UFS 2.0

Bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie

Kom­pa­ti­bil­né s WPC 1.1 (4,6 W vý­stup) & PMA 1.0 (4,2 W)

Roz­me­ry

143,4 x 70,5 x 6,8 mm, 138 g

142,1 x 70,1 x 7,0 mm, 132 g

Ba­té­ria

2,550 mAh

2,600 mAh


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter