Sony má novú Xperiu E4g – smartfón so 4G LTE a dvojdňovou výdržou batérie

Za­čiat­kom toh­to me­sia­ca spo­loč­nosť So­ny Mo­bi­le pred­sta­vi­la Xpe­riu E4, ce­no­vo dos­tup­ný smar­tfón s jed­no­du­chou ob­slu­hou a dl­hou vý­dr­žou. Te­raz So­ny uvá­dza smar­tfón Xpe­ria E4g, kto­rý po­nú­ka rov­na­kú jed­no­du­chosť pou­ží­va­nia a sil­ný vý­kon ba­té­rie - s rých­lym pri­po­je­ním 4G LTE.

Xpe­ria E4g je pos­ta­ve­ná tak, aby sa smar­tfón dal jed­no­du­cho nas­ta­viť a pou­ží­vať, len čo sa roz­ba­lí. Pre no­vých pou­ží­va­te­ľov Xpe­rie je mig­rá­cia z iných za­ria­de­ní s An­droi­dom, Win­dows ale­bo Blac­kBerry rých­la a jed­no­du­chá. Ap­li­ká­cia Xpe­ria Tran­sfer umož­ňu­je pre­sú­vať kon­tak­ty, fot­ky, zá­lož­ky, ap­li­ká­cie, hud­bu, sprá­vy a mno­ho ďal­šie­ho ob­sa­hu bez prob­lé­mov ale­bo obáv zo stra­ty dô­le­ži­té­ho ob­sa­hu.

Xperia-E4g_BLACK_PIS_BATTERY-72dpi.jpg

Aj fo­te­nie smar­tfó­nom je jed­no­du­ché, vďa­ka auto­ma­tic­ké­mu roz­poz­ná­va­niu sce­né­rie, kto­ré auto­ma­tic­ky ro­zoz­ná a op­ti­ma­li­zu­je nas­ta­ve­nia zá­be­ru až pre 52 rôz­nych sce­né­rií, bu­de­te mať vždy skve­lé zá­be­ry, nech ste kde­koľ­vek. A s NFC mô­že­te svo­je zá­be­ry jed­no­du­cho zdie­ľať len jed­ným do­ty­kom.

Xpe­ria E4g je za­ob­le­ná a od­ol­ná. Je dos­tup­ná v kla­sic­kej čier­nej a bie­lej far­be a za­cho­vá­va hlav­né tla­čid­lo, plas­tic­ké lo­go so zr­kad­lo­vou úp­ra­vou, krú­žok oko­lo fo­toa­pa­rá­tu z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le.

Xperia-E4g_black_front40-72dpicopy.jpg

Xpe­ria E4g ob­sa­hu­je 2300 mAh ba­té­riu, kto­rá za­bez­pe­čí až dvoj­dňo­vú vý­drž. A ak to nes­ta­čí, jed­ným klik­nu­tím sa dá spus­tiť re­žim šet­re­nia ba­té­rie STA­MI­NA na re­gu­lá­ciu sprá­vy spot­re­by, prí­pad­ne re­žim Ultra STA­MI­NA, s kto­rým te­le­fón vy­dr­ží aj týž­deň, pre­to­že sa vy­uží­va­jú len je­ho hlav­né fun­kcie.

Vý­kon smar­tfó­nu Xpe­ria E4g pod­po­ru­je 1,5 GHz štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor, čo umož­ní na­raz spus­tiť nie­koľ­ko ap­li­ká­cií, sur­fo­vať na inter­ne­te a zá­ro­veň strea­mo­vať vi­deá.

Xpe­ria E4g sa za­čne uvá­dzať od ap­rí­la v ce­ne oko­lo € 149,00 s DPH. Bu­de dos­tup­ná aj vo ver­zii Dual SIM. Úpl­ný zoz­nam špe­ci­fi­ká­cií náj­de­te na: so­ny­mo­bi­le.com

Zdroj: SONY


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter