LG G FLEX2 so samoopravným povrchom prichádza na slovenský trh, poznáme cenu

LG Flex 2 bu­de dos­tup­ný naj­prv u mo­bil­ných ope­rá­to­rov Oran­ge Slo­ven­sko a.s., Slo­vak Te­le­kom a.s. a O2 Slo­va­kia s.r.o. v prie­be­hu me­sia­ca ma­rec a nes­kôr aj vo voľ­nom pre­da­ji. Pred spus­te­ním ofi­ciál­ne­ho pre­da­ja LG G Flex 2 bu­de mož­nosť pre­dob­jed­náv­ky u vy­bra­ných ob­chod­ných par­tne­rov. Do­po­ru­če­ná pre­daj­ná ce­na smar­ftó­nu LG G Flex 2 je 639 EUR vrá­ta­ne DPH.

LG G Flex2 pred­sta­vi­la spo­loč­nosť LG už v rám­ci toh­to­roč­né­ho veľtr­hu CES. Je vy­ba­ve­ný 64-bi­to­vým Oc­ta-Co­re pro­ce­so­rom, 5,5-pal­co­vým Full HD dis­ple­jom, sa­moop­rav­ným povr­chom za­dnej stra­ny aj mno­hý­mi no­vý­mi fun­kcia­mi.

Vý­raz­né za­kri­ve­nie do­dá­va te­le­fó­nu hlad­ký, er­go­no­mic­ký a dy­na­mic­ký vzhľad, P-OLED dis­plej s roz­lí­še­ním 1080p Full HD ga­ran­tu­je pre­cíz­ny ob­raz a na­vy­še ide o pr­vý LG smar­tfón s pod­po­rou LTE-Ad­van­ced, kto­rý za­is­tí eš­te rých­lej­šie zdie­ľa­nie dát a preh­rá­va­nie vi­deí.

Ako u pred­chá­dza­jú­ce­ho mo­de­lu je za­ují­ma­vos­ťou sa­moop­rav­ný povrch za­dnej čas­ti te­le­fó­nu, kto­rý bol za pos­led­ný rok vy­lep­še­ný a povrch sa bež­ných škra­ban­cov zba­ví za 10 se­kúnd pri iz­bo­vej tep­lo­te, te­da nie­koľ­ko ná­sob­ne rých­lej­šie, než to­mu bo­lo u mo­de­lu LG G Flex.

La­se­ro­vé auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie: vďa­ka la­se­ro­vé­mu za­me­ria­va­niu sú fo­tog­ra­fie nie­len os­trej­šie, ale aj ove­ľa lep­šie a rých­lej­šie vy­fo­te­né. A to aj za zní­že­nej vi­di­teľ­nos­ti.
Ges­tu­re Shot: nie­len pre fa­nú­ši­kov tren­du sel­fie sa ho­dí ges­to zov­re­tia päs­te, kto­ré auto­ma­tic­ky spus­tí troj­se­kun­do­vú sa­mos­púšť. Ges­to je roz­poz­na­teľ­né zo vzdia­le­nos­ti až 1,5m.
Ges­tu­re View: fo­tog­ra­fiu je mož­né skon­tro­lo­vať prak­tic­ky ih­neď po jej vy­fo­te­ní.
Glan­ce View: zob­ra­ze­nie kľú­čo­vých in­for­má­cií ako čas, pri­ja­té sprá­vy či zmeš­ka­né ho­vo­ry jed­no­du­chým do­ty­kom, aj keď je dis­plej vy­pnu­tý.
Rých­le na­bí­ja­nie: za­kri­ve­ná ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 3 000 mAh sa na 50% na­bi­je za me­nej ako 40 mi­nút.

Kľú­čo­vé špe­ci­fi­ká­cie

• Čip­set: Qual­comm® Snap­dra­gon™ 810 (2,0 GHz 64bit Oc­ta-Co­re)
• Dis­plej: 5,5 pal­ca, za­kri­ve­ný Full HD P-OLED (1080 x 1920, 403 ppi)
• Pa­mäť: 2 GB DDR 4 RAM / 16 GB EMMC ROM/ Mic­roSD Slot (až 2 TB)
• Fo­toa­pa­rát: za­dný 13 MPx s IOS a La­ser Auto Fo­cus / pred­ný 2,1 MPx
• Ba­té­ria: 3 000 mAah
• Ope­rač­ný Sys­tém: An­droid 5.0 Lolli­pop
• Roz­me­ry: 149,1 x 75,3 x 7,1-9,4 mm
• Vá­ha: 152 g
• Sieť: LTE-ad­van­ced / LTE / HSPA+ / 2g
• Pri­po­je­nie: WiFi (802.11 a / b / g / n / ac) / Blue­tooth Smart Rea­dy (Apt-X) 4.1 / A-GPS / NFS/ Glo­nass / USB 2.0
• Far­ba: Pla­ti­num Sil­ver
• Os­tat­né: Ges­tu­re Shot, Ges­tu­re View, Glan­ce View a mno­ho ďal­ších fun­kcií.

Zdroj: LG


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter