Inteligentné náramky, ktoré nič nemonitorujú? Áno, poslúžia ako digitálny šperk

No­si­teľ­né tech­no­ló­gie sa do­te­raz ob­me­dzo­va­li na mo­ni­to­ry ak­ti­vi­ty, ho­din­ky, mul­ti­fun­kčné pr­ste­ne a špe­ciál­ne oku­lia­re. Star­tup The L!ber8 team je však pres­ved­če­ný, že in­te­li­gent­ný ná­ra­mok mô­že byť aj mo­der­ným šper­kom.

Spo­loč­nosť vy­vi­nu­la pro­to­typ za­ria­de­nia Ta­go Arc. Ten­to ná­ra­mok je pok­ry­tý dis­ple­jom z elek­tro­nic­ké­ho at­ra­men­tu a je vy­ba­ve­ný NFC či­pom. Vďa­ka to­mu sa spá­ru­je s te­le­fó­nom a do­ká­že pri­jať no­vý di­zajn. Ako to fun­gu­je v praxi, pre­zen­tu­je pril­ože­né vi­deo.

Ho­ci má ná­ra­mok iba jed­nu fun­kciu - a tou je zob­ra­zo­va­nie rôz­nych ob­raz­cov - má vý­ho­du v po­rov­na­ní s väč­ši­nou no­si­teľ­ných za­ria­de­ní, kto­ré sú ak­tuál­ne na tr­hu. Vďa­ka E-ink tech­no­ló­gií do­ká­že fun­go­vať aj bez na­bí­ja­nia. Prá­ve nut­nosť čas­té­ho pri­pá­ja­nia ná­ram­kov ale­bo ho­di­niek k na­bí­jač­ke je pre niek­to­rých pou­ží­va­te­ľov ot­rav­ná. Na trh však sme­ru­jú Swatch ho­din­ky, kto­ré údaj­ne tak­tiež nie je pot­reb­né na­bí­jať.

Ta­go Arc sa sna­ží vy­zbie­rať pros­tried­ky, kto­ré sú pot­reb­né na vý­ro­bu, cez por­tál In­die­go­go. V prí­pa­de ús­peš­nej kam­pa­ne by sa mal na tr­hu ob­ja­viť ku kon­cu ro­ka. Ce­na sa bu­de po­hy­bo­vať oko­lo 300 do­lá­rov.

Video:


Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter