Samsung Galaxy S6 má byť dostupný v dvoch verziách. Ponúkne displej zaoblený z oboch strán

Sam­sung o 2 týž­dne pred­sta­ví svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď. Tá bu­de údaj­ne dos­tup­ná v dvoch ver­ziách. Kla­sic­ký mo­del dopl­ní smar­tfón so za­ob­le­ným dis­ple­jom po oboch hra­nách.

Ga­laxy S6 má mať pl­ne-hli­ní­ko­vé te­lo a no­vé pro­ce­so­ry vďa­ka kto­rým sa má stať naj­vý­kon­nej­ším smar­tfó­nom na tr­hu. Sam­sung však chce za­ujať aj ino­vá­cia­mi kto­ré spo­loč­nosť uz pou­ži­la pri vý­vo­ji v te­le­fó­ne Ga­laxy No­te Ed­ge.

Ten má za­ob­le­ný dis­plej pri pra­vej hra­ne a ten­to stĺpec vy­uží­va na od­de­le­né zob­ra­zo­va­nie in­for­má­cií. Ga­laxy S6 má mať ta­ké­to stĺpče­ky dva. Roz­de­le­nie dis­ple­ja na tri čas­ti má údaj­ne uľah­čiť je­ho pou­ží­va­nie. K dô­le­ži­tým in­for­má­ciám a fun­kciám sa dos­ta­ne­te rých­lej­šie.

Sam­sung však plá­nu­je uviesť na trh aj lac­nej­ší mo­del so štan­dar­dným dis­ple­jom. Oba te­le­fó­ny bu­dú mať 5,1" ob­ra­zov­ku.

Zdroj: bloom­berg.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter