Apple Watch dostal konkurenta. Inteligentné hodinky Swatch, ktoré netreba nabíjať

Švaj­čiarska spo­loč­nosť Swatch plá­nu­je uviesť na trh no­vú ge­ne­rá­ciu in­te­li­gen­tných ho­di­niek. Do pre­da­ja sa dos­ta­nú v prie­be­hu 2-3 me­sia­cov a ma­li by pria­mo kon­ku­ro­vať App­le Watch ho­din­kám. Švaj­čia­ri chcú vy­užiť hlav­ný ne­dos­ta­tok no­vé­ho pro­duk­tu od App­lu - vý­drž ba­té­rie. Za­tiaľ čo App­le Watch údaj­ne po­nú­ka­jú vý­drž cca 19 ho­dín, resp. 4 ho­di­ny ak­tív­ne­ho pou­ží­va­nia, ho­din­ky od Swatch net­re­ba na­bí­jať.

Ta­jom­stvo dl­hej vý­dr­že nie je zná­me. Ide však o pr­vé in­te­li­gen­tné ho­din­ky, kto­ré sa chvá­lia tým, že ich net­re­ba na­bí­jať. Vý­rob­co­via ho­di­niek ob­vyk­le vy­uží­va­jú ki­ne­tic­kú ener­giu, aby za­bez­pe­či­li dl­ho­do­bú pre­vádz­ku. Av­šak, in­te­li­gen­tné za­ria­de­nie má ob­vyk­le znač­ne väč­šiu spot­re­bu ener­gie.

Je prav­de­po­dob­né, že Swatch ne­bu­dú po­nú­kať toľ­ko fun­kcií ako kon­ku­ren­cia. Pres­né pa­ra­met­re ne­bo­li pred­sta­ve­né, av­šak pod­ľa slov ho­vor­cu spo­loč­nos­ti bu­de za­ria­de­nie ob­sa­ho­vať fun­kcie, ako je „ko­mu­ni­ká­cia, mo­bil­né plat­by vo vy­bra­ných ob­cho­doch a ap­li­ká­cie, kto­ré fun­gu­jú na plat­for­me Win­dows a An­droid".

Zdroj: the­nextweb.com
tech­smash.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter