Samsung uviedol supertenký kovový smartfón Galaxy A7. Konkurencia pre iPhone 6?

Po nie­koľ­kých úni­koch in­for­má­cií Sam­sung ko­neč­ne ofi­ciál­ne pred­sta­vil svoj no­vý smar­tfón Ga­laxy A7. Ide o fun­kčne naj­lep­šie vy­ba­ve­ný smar­tfón zo sé­rie Ga­laxy A. Má ten­ké ko­vo­vé uni­bo­dy te­lo s hrúb­kou len 6,3 mm, 5,5-pal­co­vý FHD dis­plej Su­per AMO­LED, osem­jad­ro­vý pro­ce­sor, 2 GB RAM, 16 GB inter­né úlo­žis­ko, slot na kar­ty mic­roSD a 2600 mAh ba­té­riu. K dis­po­zí­cii je aj 13-me­ga­pixelo­vý za­dný fo­toa­pa­rát s auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním, LED bles­kom a schop­nos­ťou nah­rá­vať 1080p vi­deo.

Pred­ný 5-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát mož­no pou­žiť na fo­tog­ra­fie sel­fie. Na sel­fie sa však mô­že pou­žiť do­kon­ca aj za­dná ka­me­ra vďa­ka fun­kcii Rear-Cam Sel­fie. Ope­rač­ný sys­tém je An­droid 4.4 Kit­Kat, ale zrej­me bu­de čos­ko­ro ak­tua­li­zo­va­ný na An­droid 5.0 Lolli­pop.

samsung_galaxy_a7.jpg

Ga­laxy A7 sa dos­ta­ne do pre­da­ja kon­com 1. štvrťro­ka 2015 s ce­nou 509 eur.

Dos­tup­ný bu­de v dvoch va­rian­toch - sing­le-SIM a dual-SIM. Ver­zia s jed­nou SIM kar­tou ob­sa­hu­je 32-bi­to­vú či­po­vú súp­ra­vu Exynos 5430 a mo­dem Eric­sson M7450, za­tiaľ čo va­riant dual-SIM má 64-bi­to­vý osem­jad­ro­vý pro­ce­sor Snap­dra­gon 615. Me­dzi ďal­šie mož­nos­ti pri­po­je­nia pat­rí Wi-Fi 802.11 b / g / n, Blue­tooth v4.0, A-GPS + GLO­NASS, NFC, port mic­roUSB v2.0 a ko­nek­tor na slú­chad­lá. Bo­ha­tá je aj vý­ba­va sen­zo­rov - je tu ak­ce­le­ro­me­ter, sen­zor vzdia­le­nos­ti, geo­mag­ne­tic­ký sen­zor, sen­zor RGB, Hallov sní­mač na me­ra­nie mag­ne­tic­ké­ho po­ľa a sní­mač oko­li­té­ho os­vet­le­nia.

samsung_galaxy_a7_specs.jpg

Zdroj: sam­mo­bi­le.com
the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter