CES: ASUS ZenFone 2 – nová vlajková loď s ultratenkým dizajnom a 4 GB RAM

ASUS ozná­mil Zen­Fo­ne 2 (ZE551ML), vlaj­ko­vú loď smar­tfó­nov no­vej ge­ne­rá­cie ro­di­ny Zen­Fo­ne. Dis­po­nu­je 5,5-pal­co­vým full HD dis­ple­jom IPS a 13 Mpx/5 Mpx fo­toa­pa­rát­mi Pixel­Mas­ter. Zen­Fo­ne 2 je vy­ba­ve­ný 2,3 GHz 64-bi­to­vým pro­ce­so­rom In­tel Atom, 4 GB RAM a ko­nek­ti­vi­tou 4G/LTE.

ASUS Zen­Fo­ne 2 má vy­no­ve­ný di­zajn, povr­cho­vú úp­ra­vu z brú­se­né­ho hli­ní­ka a za­ob­le­ný kryt. Te­lo vďa­ka to­mu do­sa­hu­je na hra­nách hrúb­ku iba 3,9 mm. To­to za­kri­ve­nie pos­ky­tu­je kom­fort, bez­peč­né ucho­pe­nie a in­tui­tív­ne ov­lá­da­nie. Po­ho­dlie pou­ží­va­te­ľa zlep­šu­je aj tla­čid­lo na re­gu­lo­va­nie hla­si­tos­ti, kto­ré je umies­tne­né na za­dnom kry­te na ov­lá­da­nie po­mo­cou uka­zo­vá­ka.

Zen­Fo­ne 2 dis­pu­nu­je 5,5-pal­co­vým full HD dis­ple­jom IPS s hus­to­tou pixelov 403 ppi a ši­ro­ký­mi 178-stup­ňo­vý­mi po­zo­ro­va­cí­mi uh­la­mi. Tech­no­ló­gia ASUS Tru­Vi­vid zlep­šu­je zob­ra­zo­va­nie vi­zuá­lov po­mo­cou jas­ných a žia­ri­vých fa­rieb. Dis­plej s ochran­ným sklom Cor­ning Go­ril­la Glass 3, kto­ré chrá­ni pred poš­ko­de­ním a od­tlač­ka­mi pr­stov, má ultra­ten­ký 3,3 mm rám.

Zen­Fo­ne 2 je dos­tup­ný v pia­tich far­bách - Os­mium Black (čier­na), Sheer Gold (zla­tá), Gla­cier Gray (si­vá), Gla­mor Red (čer­ve­ná) a Ce­ra­mic Whi­te (bie­la).

asus-zenfone-2.jpg

ASUS Zen­Fo­ne 2 je vy­ba­ve­ný 13 Mpx fo­toa­pa­rá­tom Pixel­Mas­ter so šo­šov­kou so sve­tel­nos­ťou f/2,0 na sní­ma­nie fo­tog­ra­fií vo vy­so­kom roz­lí­še­ní a s nu­lo­vým ones­ko­re­ním uzá­vier­ky. Špič­ko­vý re­žim Low Light zlu­ču­je pixe­ly pri fo­te­ní v no­ci ale­bo v sla­bo os­vet­le­ných scé­nach bez bles­ku. Vý­sled­kom sú až o 400 % jas­nej­šie sním­ky. Ak pou­ží­va­teľ pre­fe­ru­je fo­te­nie s bles­kom, Zen­Fo­ne 2 po­nú­ka blesk Real To­ne, kto­rý za­ru­ču­je správ­ne od­tie­ne fa­rieb a ko­že.

No­vý Zen­Fo­ne má aj re­žim Bac­klight (HDR). Ten za­bez­pe­ču­je far­bis­té fo­tog­ra­fie so správ­ne roz­lo­že­nou expo­zí­ciou pri fo­te­ní vo sve­tel­ne ná­roč­nej­ších pod­mien­kach, ako je zá­pad sl­nka. Re­žim Bac­klight (HDR) do­ká­že po­mo­cou zlep­šo­va­nia pixelov zvý­šiť kon­trast až o 400 %. Vý­sled­kom sú jas­né sub­jek­ty v pop­re­dí bez ru­ši­vých tie­ňov. Re­žim Ma­nual umož­ňu­je ruč­ne me­niť ISO, rých­losť uzá­vier­ky a ďal­šie nas­ta­ve­nia.

Zen­Fo­ne 2 je ta­kis­to vy­ba­ve­ný 5 Mpx pred­ným fo­toa­pa­rá­tom s 85-stup­ňo­vým zor­ným po­ľom na tvor­bu fo­tiek sel­fie. Re­žim Ze­nUI Sel­fie Pa­no­ra­ma vy­tvo­rí fo­tog­ra­fie pod zor­ným uh­lom až 140 stup­ňov.

ASUS Zen­Fo­ne 2 je po­há­ňa­ný 64-bi­to­vým pro­ce­so­rom In­tel Atom Z3580 s frek­ven­ciou 2,3 GHz a 4 GB ope­rač­nou pa­mä­ťou. V po­rov­na­ní so svo­jím pred­chod­com po­nú­ka 7-ná­sob­ný her­ný vý­kon. Pou­ží­va­te­lia pri hra­ní oce­nia aj la­ten­ciu 60 ms do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia a pod­po­ru štan­dar­du OpenGL 3.0.

Zen­Fo­ne 2 má za­bu­do­va­nú ko­nek­ti­vi­tu 4G/LTE na rých­ly mo­bil­ný inter­net až 150 Mbit/s. Štan­dard Wi-Fi 802.11ac za­bez­pe­ču­je maximál­ne ply­nu­lé strea­mo­va­nie vi­dea a hud­by. Vďa­ka pod­po­re dvoch SIM ka­riet s tech­no­ló­giou Dual Ac­ti­ve je Zen­Fo­ne 2 vhod­ný aj ako pra­cov­ný nás­troj. Pou­ží­va­te­lia mô­žu vy­uží­vať dve te­le­fón­ne čís­la sú­bež­ne.

Zen­Fo­ne 2 je vy­ba­ve­ný vy­so­ko­ka­pa­cit­nou 3000 mAh ba­té­riou a na jed­no na­bi­tie vy­dr­ží fun­go­vať viac ako je­den deň. Tech­no­ló­gia fast-char­ge na­bi­je te­le­fón z 0 % na 60 % v prie­be­hu 39 mi­nút.

Bliž­šie in­for­má­cie o ce­ne a dos­tup­nos­ti Zen­Fo­ne 2 bu­dú spres­ne­né nes­kôr.

Zdroj: ASUS


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter