Dohady: Preskočí Apple iPhone 6S a uvedie rovno iPhone 7?

App­le už tra­dič­ne pri­ná­ša svo­je no­vé mo­de­ly iP­ho­nov v sep­tem­bri, pri­čom je­den rok prí­de s vý­znam­nou no­vin­kou a ďal­ší rok uve­die men­šiu ak­tua­li­zá­ciu s ozna­če­ním S. Nap­rík­lad v sep­tem­bri 2012 to bol úpl­ne no­vý iP­ho­ne 5, po kto­rom v sep­tem­bri 2013 nas­le­do­va­li ak­tua­li­zo­va­né mo­de­ly 5S a 5C. Lo­gic­ky by sme te­da v sep­tem­bri 2015 moh­li oča­ká­vať uve­de­nie iP­ho­nu 6S a 6S Plus.

Oz­va­li sa však aj hla­sy, že App­le bu­de vy­dá­vať no­vé mo­de­ly dvak­rát roč­ne, aby dr­žal krok s neus­tá­le ras­tú­cou kon­ku­ren­ciou. A ob­ja­vi­li sa aj zves­ti o tom, že ten­to­raz bu­dú mo­de­ly S vy­ne­cha­né. Na­mies­to nich by sme sa vraj ma­li doč­kať iP­ho­nu 7 a 7 Plus, no pod­ľa niek­to­rých do­ha­dov sa iP­ho­ne 7 bu­de vo­lať iP­ho­ne Air.

Trom­fom nas­le­du­jú­cej ver­zie iP­ho­nu má byť bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie a fo­toa­pa­rát s dvo­ma šo­šov­ka­mi.

Up­gra­de fo­toa­pa­rá­tu je ur­či­te na­mies­te - ak­tuál­na ver­zia má 8-me­ga­pixelo­vý, za­tiaľ čo ri­val Sam­sung Ga­laxy S5 sa hr­dí sní­ma­čom so 16 me­ga­pixel­mi. Nie je však jas­né, aký bu­de sys­tém s dvo­ma ob­jek­tív­mi. A zrej­me sa to doz­vie­me až pri uve­de­ní.

Pod­ľa Eco­no­mic Dai­ly News bu­de no­vý iP­ho­ne vy­ba­ve­ný 3D dis­ple­jom, kto­rý si ne­vy­ža­du­je oku­lia­re, 3D efekt vraj bu­de vi­di­teľ­ný voľ­ným okom.

Bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie už bo­lo ozná­me­né pri App­le Watch, tak­že sa zrej­me up­lat­ní aj pri te­le­fó­noch. Ďal­šia prav­de­po­dob­ná čr­ta je za­fí­ro­vé sklo na dis­ple­ji. Ide o ma­te­riál od­ol­ný pro­ti poš­kria­ba­niu, kto­rý je od­ol­nej­ší ako Go­ril­la Glass. A bu­de tam az­da aj no­vý pro­ce­sor A9, vy­rá­ba­ný Sam­sun­gom. Bu­de men­ší, rých­lej­ší a ener­ge­tic­ky ús­por­nej­ší ako sú­čas­ný pro­ce­sor A8. Ten sa vy­rá­ba 20 nm vý­rob­ným pro­ce­som, ale pri no­vom bu­de zrej­me pou­ži­tá 14 nm tech­no­ló­gia.

A ako bu­de no­vý iP­ho­ne vy­ze­rať? To za­tiaľ ne­ved­no, no di­zaj­nér Steel Dra­ke zve­rej­nil ob­ráz­ky kon­cep­tu, kto­rý ide ra­di­kál­ne no­vým sme­rom.

iphone7_steel_drake.jpg

Nie­koľ­ko ob­ráz­kov kon­cep­tu di­zaj­né­ra Mar­ti­na Ha­je­ka pub­li­ko­val aj Bu­si­ness In­si­der.

iphone7_hajek.jpg

Zdroj: te­leg­raph.co.uk
macworld.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter