Tesco na Slovensku má tablet, smartfón a fitnes náramok so slušnou výbavou a dobrou cenou

Od 5. no­vem­bra si mô­žu zá­kaz­ní­ci na Slo­ven­sku kú­piť tab­let ale­bo smar­tfón, kaž­dý za ce­nu 99,99 eura. Fit­nes ná­ra­mok bu­de v po­nu­ke za 59,99 eura. Za­ria­de­nia Op3n dott bu­dú dos­tup­né vo via­ce­rých vy­ho­to­ve­niach. Tab­le­ty v čier­nej a bie­lo-bron­zo­vej far­be, smar­tfó­ny v čier­nej far­be a fit­nes ná­ram­ky v 8 rôz­nych fa­reb­ných va­riá­ciách. Za­ria­de­nia sú vy­ba­ve­né prís­lu­šen­stvom, nap­rík­lad i bez­drô­to­vý­mi blue­toot­ho­vý­mi slú­chad­la­mi pre tab­let.

Tab­let je po­há­ňa­ný dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom In­tel Atom, čo z ne­ho ro­bí jed­no z naj­rý­chlej­ších za­ria­de­ní vo svo­jej ka­te­gó­rii. Smar­tfón fun­gu­je na štvor­jad­ro­vom pro­ce­so­re s frek­ven­ciou 1,3 GHz. Tab­let aj smar­tfón bež­ia na ope­rač­nom sys­té­me An­droid 4.4. Pre­din­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie za­hŕňa­jú kníh­ku­pec­tvo, fil­my či hry. Ako bo­nus Tes­co po­núk­ne neob­me­dze­ný prís­tup na clou­do­vé úlo­žis­ko na tri me­sia­ce za­dar­mo.

OpenDott Tablets plus Reflect.jpg

Vďa­ka veľ­kým ob­ra­zov­kám (7,85" IPS pre tab­let a 4,5" QHD pre smar­tfón) sú oba pro­duk­ty vhod­né aj na sle­do­va­nie fil­mov či hra­nie hier. S päť­me­ga­pixelo­vou za­dnou a dvoj­me­ga­pixelo­vou pred­nou ka­me­rou sú obe za­ria­de­nia prip­ra­ve­né na zho­to­vo­va­nie vi­deí a fo­tog­ra­fií či na vi­deo­ho­vo­ry.

OpenDott Watch plus Reflect.jpg

Fit­nes ná­ra­mok sle­du­je prí­jem jed­la a te­ku­tín, cvi­če­nie i spá­nok. Tým po­má­ha je­ho ma­ji­te­ľo­vi kon­tro­lo­vať si tie­to uka­zo­va­te­le, nas­ta­viť si cie­le i pok­rok, kto­rý do­sia­hol.

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie


Tab­let

Smar­tfón

Fit­ná­ra­mok

Powered by In­tel ® Atom™ Pro­ces­sor Z2520'

Dual Co­re Pro­ces­sor

Quad Co­re Pro­ces­sor, 1,3 Ghz

Sle­do­va­nie príj­mu jed­la a te­ku­tín

Goog­le Ap­pro­ved

Goog­le Ap­pro­ved

Sle­do­va­nie kro­kov a ak­ti­vít

7.85" IPS pa­nel

4.5" QHDIPS pa­nel

Sle­do­va­nie spán­ku

8 GB Hard Dri­ve

8 GB Hard Dri­ve

Nas­ta­ve­nie cie­ľov

1 GB RAM

1 GB RAM


5 Mpx za­dná ka­me­ra

5 Mpx za­dná ka­me­ra


2 Mpx pred­ná ka­me­ra

2 Mpx pred­ná ka­me­ra


Ce­na 99,99 eura

Ce­na 99,99 eura

Ce­na 59,99 eura

Zdroj: Tesco


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter