Prémiová čínska značka smartfónov MEIZU prichádza na slovenský trh

Od dneš­né­ho dňa si slo­ven­skí zá­kaz­ní­ci bu­dú môcť za­kú­piť te­le­fó­ny znač­ky MEI­ZU. Pr­vý mo­del, kto­rí si slo­ven­skí zá­kaz­ní­ci bu­dú môcť za­kú­piť, je mo­del MEI­ZU MX3, pre­dá­va­ný za uvá­dzaciu ce­nu 299 eur.

V te­le s 5,1-pal­co­vým dis­ple­jom je ob­ra­zov­ka vy­ro­be­ná tech­no­ló­giou New Mo­de 2 od spo­loč­nos­ti Sharp s roz­lí­še­ním 1080 × 1800 pixelov, s 2048 úrov­ňa­mi ja­su a jem­nos­ťou ras­tra 415 PPI. Sr­dcom te­le­fó­nu je vý­kon­ný, ale zá­ro­veň ús­por­ný 8-jad­ro­vý pro­ce­sor Exynos 5410. Ten ob­sa­hu­je 2 × 4 jad­rá tak­to­va­né na 1,6 GHz, resp. 1,2 GHz.

Za­dnej stra­ne MEI­ZU MX3 do­mi­nu­je 8-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát znač­ky So­ny s tech­no­ló­giou spät­né­ho os­vet­le­nia BSI a sve­tel­nos­ťou f2.0. Sen­zor fo­toa­pa­rá­tu sa mô­že poch­vá­liť veľ­kos­ťou 1,4 mik­ro­met­ra na je­den pixel. Vý­sled­kom sú pri­ro­dze­né a ver­né fo­tog­ra­fie aj za hor­ších sve­tel­ných pod­mie­nok. Sú­čas­ťou ba­le­nia smar­tfó­nu Mei­zu MX3 bu­de aj ochran­ný kryt v jed­nej z pia­tich fa­rieb (mod­rá, ze­le­ná, oran­žo­vá, ru­žo­vá ale­bo fia­lo­vá).

MX3_FrontHand_black_sk.jpg

Ma­ji­te­lia smar­tfó­nu Mei­zu MX3 s Fly­me OS 3.0 sa čos­ko­ro doč­ka­jú aj ak­tua­li­zá­cie na naj­nov­šiu ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid 4.4 Kit­Kat spo­lu s nad­stav­bou Fly­me OS 4.0. Ak­tua­li­zá­cia pri­ne­sie pre­dov­šet­kým no­vé mož­nos­ti fo­toa­pa­rá­tu, a to vrá­ta­ne preos­tro­va­nia už zho­to­ve­ných sní­mok. Roz­ší­ria sa aj mož­nos­ti clou­du a vý­rob­ca pris­ľú­bil aj zvý­še­nie za­bez­pe­če­nia sys­té­mu pro­ti ví­ru­som a mal­vé­ru.

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie MEI­ZU MX3

  • Dis­plej: 5,1", 1800 × 1080 pixelov, 2,9 mm ultra­ten­ký rám­ček dis­ple­ja
Dá­ta: GSM - 850/900/1800/1900 MHz, UMTS 850/900/1700/1900/2100 MHz
  • Pa­mäť: 16 GB ROM, 2 GB RAM
  • Pro­ce­sor: 8-jad­ro­vý Exynos 5410 (A15 @ 4× 1,6 GHz + A7 @ 4× 1,2 GHz)
Gra­fic­ký ak­ce­le­rá­tor: PowerVR SGX 544MP3 (3 jad­rá @ 533 MHz)
  • Ope­rač­ný sys­tém: Fly­me OS 3.5.3 (vy­chá­dza z An­droi­du 4.2)
  • Ko­nek­ti­vi­ta: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Blue­tooth 4.0, GPS, mic­roUSB 2.0
  • Fo­toa­pa­rát - za­dný: So­ny, 8 Mpx, sve­tel­nosť f2.0, spät­né os­vet­le­nie BSI, full HD vi­deo (1080p), pris­vet­ľo­va­cia LED di­óda
  • Fo­toa­pa­rát - pred­ný: 2 Mpx
  • Ba­té­ria: 2320 mAh, Li-Pol
  • Roz­me­ry: 139 × 71,9 × 9,1 mm

Vý­hrad­ným dis­tri­bú­to­rom pro­duk­tov MEI­ZU na slo­ven­ský trh je spo­loč­nosť TCCM.

Znač­ka MEI­ZU je pod­ľa pre­daj­ných šta­tis­tík za pr­vý štvrťrok 2014 jed­ným z naj­väč­ších vý­rob­cov mo­bil­ných te­le­fó­nov v Čí­ne.

Zdroj: MEIZU


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter