Telefóny Nokia skončia, ponesú značku Microsoft Lumia

Mic­ro­soft od­ha­lil svo­je plá­ny na pre­me­no­va­nie smar­tfó­nov No­kia Lu­mia na Mic­ro­soft Lu­mia. Ide tak o sna­hu vy­tla­čiť pô­vod­nú znač­ku, kto­rú sof­tvé­ro­vý gi­gant pre mo­bi­ly od ak­vi­zí­cie fín­ske­ho vý­rob­cu te­le­fó­nov pou­ží­val.

In­for­má­cia bo­la zve­rej­ne­ná na fran­cúz­skych fa­ce­boo­ko­vých strán­kach No­kie. Kon­krét­ne sa tu pí­še "v nas­le­du­jú­cich dňoch dos­ta­ne­te sprá­vu od Fa­ce­boo­ku o pre­me­no­va­ní tých­to strá­nok. Sta­ne sa z nás Mic­ro­soft Lu­mia."

Spra­vo­daj­ský por­tál The Ver­ge v nad­väz­nos­ti na tú­to sprá­vu po­žia­dal Mic­ro­soft o jej potvr­de­nie a dos­ta­lo sa mu od­po­ve­de, že reb­ran­ding sa ne­bu­de tý­kať len Fran­cúz­ska, ale aj ďal­ších kra­jín a pre­beh­ne v nas­le­du­jú­cich týž­dňoch. Žiad­ne bliž­šie in­for­má­cie ne­bo­li zve­rej­ne­né, ale cieľ je zrej­mý.

Znač­ka No­kia za pos­led­né ro­ky na tr­hu po­mer­ne dras­tic­ky pre­pad­la a z pô­vod­nej iko­ny mo­bil­né­ho sve­ta sa stal ok­ra­jo­vý hráč. Pre­me­no­va­nie je pre­to lo­gic­ký krok a sna­ha o upú­ta­nie po­zor­nos­ti na no­vé pro­duk­ty a mož­no aj na od­lí­še­nie od pô­vod­ných mo­de­lo­vých ra­dov. Špe­ku­lu­je sa aj o tom, že by Mic­ro­soft znač­kou Lu­mia nah­ra­dil nie veľ­mi vý­raz­nú znač­ku Sur­fa­ce.

Ak­vi­zí­cia mo­bil­nej di­ví­zie spo­loč­nos­ti No­kia, kto­rá sa us­ku­toč­ni­la ten­to rok v ap­rí­li, pri­nies­la Mic­ro­sof­tu prib­liž­ne 25 000 no­vých za­mes­tnan­cov v 50 kra­ji­nách sve­ta. Ak­vi­zí­cia nas­le­do­va­la po nie­koľ­ko­roč­nom par­tner­stve, keď No­kia sta­vi­la svo­ju bu­dúc­nosť na plat­for­mu Win­dows Pho­ne, kto­rá však na tr­hu nik­dy ne­zís­ka­la väč­ší po­diel.

Bý­va­lý CEO Mic­ro­sof­tu Ste­ve Ballmer v sú­vis­los­ti so zve­rej­ne­nou sprá­vou vy­hlá­sil, že kú­pa mo­bil­nej di­ví­zie spo­loč­nos­ti No­kia bo­la pre Mic­ro­soft veľ­ké a ná­roč­né roz­hod­nu­tie. Ballmer priz­nal, že fir­ma za je­ho ve­de­nia v mo­bil­nej ob­las­ti „za­spa­la" a pred­beh­li ju iní hrá­či. Ale na­priek to­mu ma­la na vý­ber len dve ces­ty, buď sa vzdať, ale­bo pok­ra­čo­vať za kaž­dú ce­nu. A prá­ve ak­vi­zí­cia fín­skej No­kie má byť spô­sob, ako pok­ra­čo­vať ďa­lej, pre­to­že niek­to­rí z vý­rob­cov, kto­rí prís­tro­je s Win­dows Pho­ne za­ča­li po­nú­kať, ot­vo­re­ne vy­jad­ro­va­li nad ich pre­daj­nos­ťou skla­ma­nie. Prík­la­dom mô­že byť LG ale­bo Huawei.

Mic­ro­soft na­vy­še za­tĺkol ďal­ší kli­nec do rak­vy Win­dows Pho­ne tým, že ozná­mil, že v bu­dú­com ro­ku tú­to plat­for­mu aj na mo­bi­loch nah­ra­dí Win­dows 10, čím vlas­tne od­sú­di ma­ji­te­ľov exis­tu­jú­cich prís­tro­jov na de­fi­ni­tív­ny ko­niec.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter