Google predstavil smartfón Nexus 6, tablet Nexus 9 a prehrávač Nexus Player

Goog­le pred­sta­vil ope­rač­ný sys­tém An­droid 5.0 Lolli­pop (ozna­čo­va­ný ako An­droid L) spo­lu s oča­ká­va­ný­mi mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi Nexus 6 a Nexus 9.

Goog­le mi­nu­lý týž­deň pred­sta­vil 64-bi­to­vý tab­let Nexus 9 s 8,9-pal­co­vým dis­ple­jom, kto­rý sa vy­rá­ba v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou HTC, a phab­let s 5,9-pal­co­vým dis­ple­jom Nexus 6, kto­ré­ho vý­ro­bu za­bez­pe­ču­je Mo­to­ro­la. Za­ria­de­nia si mož­no pre­dob­jed­ná­vať a zá­kaz­ní­ci sa pr­vých ku­sov doč­ka­jú v pr­vom no­vem­bro­vom týž­dni. Ce­ny za­tiaľ nie sú zná­me, Goog­le bu­de pre­dá­vať tak neb­lo­ko­va­nú ver­ziu svoj­ho no­vé­ho smar­tfó­nu, ako aj ver­ziu do­to­va­nú ope­rá­tor­mi.

Obe za­ria­de­nia bež­ia na ope­rač­nom sys­té­me An­droid 5.0, kto­rý bol pred­sta­ve­ný v jú­ni na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii I/O a ide o vô­bec pr­vú ver­ziu toh­to OS s pod­po­rou 64 bi­tov. Ok­rem zlep­še­né­ho vý­ko­nu no­vý OS po­núk­ne aj nie­koľ­ko fun­kcií, kto­ré po­mô­žu v prí­pa­de nut­nos­ti šet­riť ba­té­riu za­ria­de­nia.

Ako po­do­tý­ka­jú ana­ly­ti­ci, tab­let Nexus 9 bol pred­sta­ve­ný len nie­koľ­ko dní pred od­ha­le­ním no­vej ge­ne­rá­cie iPa­dov od spo­loč­nos­ti App­le. Za­ria­de­nie vô­bec pr­výk­rát po­há­ňa 64-bi­to­vý pro­ce­sor nVi­dia Teg­ra K1.

„So 64-bi­to­vým pro­ce­so­rom sa mô­že­te jed­no­du­cho a rých­lo pre­sú­vať me­dzi zá­lož­ka­mi a ap­li­ká­cia­mi. Nie je prob­lém pre­pí­nať me­dzi sle­do­va­ním vi­deí a pre­hlia­da­ním e-mai­lov," sto­jí na pro­duk­to­vej strán­ke Nexus 9. Tab­let má 8 Mpx fo­toa­pa­rát na za­dnej stra­ne a 1,6 Mpx fo­toa­pa­rát nad dis­ple­jom, na uk­la­da­nie dát je k dis­po­zí­cii 16 či 32 GB pa­mä­te. Tab­let mož­no ov­lá­dať po­mo­cou od­de­li­teľ­nej mag­ne­tic­kej klá­ves­ni­ce, aj keď v sú­čas­nos­ti nie je jas­né, či tá bu­de do­dá­va­ná sa­mos­tat­ne ale­bo bu­de pre­dá­va­ná zvlášť, prí­pad­ne koľ­ko bu­de stáť.

Smar­tfón Nexus 6 po­há­ňa (iba) 32-bi­to­vý pro­ce­sor Snap­dra­gon 805, te­le­fón je však schop­ný zob­ra­zo­vať aj 4K vi­deo na exter­ných dis­ple­joch pri­po­je­ných k ne­mu. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to 32 ale­bo 64 GB pa­mä­te na uk­la­da­nie dát. Vy­da­nie no­vých mo­bil­ných za­ria­de­ní netr­pez­li­vo oča­ká­va­li pre­dov­šet­kým vý­vo­já­ri, kto­rí te­raz mô­žu ko­neč­ne za­čať tes­to­vať svo­je ap­li­ká­cie pre An­droid 5.0 na kon­krét­nych za­ria­de­niach - do­te­raz na to mu­se­li vy­uží­vať špe­ciál­ne emu­lá­to­ry. Exis­tu­jú­ci smar­tfón Nexus 5 a tab­le­ty Nexus 7 a 10 dos­ta­nú od Goog­lu ak­tua­li­zá­ciu ope­rač­né­ho sys­té­mu v nas­le­du­jú­cich týž­dňoch.

Ok­rem tab­le­tu a phab­le­tu Goog­le pred­sta­vil aj Nexus Player, čo je preh­rá­vač mé­dií s pod­po­rou An­droid TV. To­to za­ria­de­nie pre ame­ric­ký gi­gant vy­rá­ba spo­loč­nosť Asus a ok­rem strea­mo­va­nia fil­mov na rôz­ne za­ria­de­nia pou­ží­va­te­ľom umož­ní hrať po­mo­cou ga­me­pa­du an­droi­do­vé hry. Ce­na preh­rá­va­ča ta­kis­to za­tiaľ nie je zná­ma.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter