HTC Desire EYE s dvojicou 13 Mpx fotoaparátov pre selfie maniakov

Pre mi­lov­ní­kov tvor­by vi­zuál­ne­ho ob­sa­hu pred­sta­vu­je spo­loč­nosť HTC no­vin­ku s náz­vom HTC De­si­re EYE. No­vý smar­tfón pri­chá­dza s dvo­ji­cou 13-me­ga­pixelo­vých fo­toa­pa­rá­tov, duál­nym LED bles­kom na pred­nej i za­dnej stra­ne, sof­tvé­ro­vou súp­ra­vou HTC EYE Expe­rien­ce a ko­mu­nit­nou fun­kciou edi­tač­nej ap­li­ká­cie Zoe.

HTC pred­sta­vu­je no­vý naj­vyš­ší mo­del svoj­ho ra­du De­si­re, kto­ré­mu pri­sú­dil ne­čí­sel­né ozna­če­nie HTC De­si­re EYE. No­vin­ka po­núk­ne pred­ný fo­toa­pa­rát spo­lup­ra­cu­jú­ci so sof­tvé­rom, kto­rý vás za­chy­tí v naj­lep­šej po­do­be.

Rov­na­ko ako pred­ný fo­toa­pa­rát aj ten za­dný sa mô­že poch­vá­liť 13 me­ga­pixel­mi a ne­chý­ba­jú mu fun­kcie ako prib­lí­že­nie či orez. Pl­ne vy­ho­vie všet­kým, kto­rí ra­di fo­tia a na­tá­ča­jú se­ba i svo­je oko­lie. Sen­zo­ry BSI za­is­ťu­jú do­ko­na­le os­tré sním­ky aj v ne­do­ko­na­lých sve­tel­ných pod­mien­kach a vďa­ka dvo­ji­té­mu bles­ku oboch fo­toa­pa­rá­tov sa už net­re­ba obá­vať sa ani tmy. Na fo­te­nie je k dis­po­zí­cii aj de­di­ko­va­né dvoj­fá­zo­vé tla­čid­lo spúš­te, kto­ré umož­ňu­je po­hodl­né za­os­tre­nie a vy­fo­te­nie jed­nou ru­kou.

Tro­ji­ca de­di­ko­va­ných mik­ro­fó­nov za­ru­ču­je kva­lit­né sní­ma­nie hla­su, kto­rý bu­de vždy čis­tý, a to za akých­koľ­vek okol­nos­tí. HTC De­si­re EYE pos­lú­ži aj ako mul­ti­me­diál­ny par­tner, a to vďa­ka tech­no­ló­gii HTC Boom­Sound a 5,2-pal­co­vé­mu full HD dis­ple­ju. Dvoj­fa­reb­ný a vo­do­tes­ný uni­bo­dy di­zajn je nie­len slu­ši­vý, ale zá­ro­veň prak­tic­ký. S no­vým sof­tvé­rom HTC Eye Expe­rien­ce, ši­kov­nou ap­li­ká­ciou Zoe, pro­ce­so­rom Qual­comm Snap­dra­gon 801 a rých­lym 4G pri­po­je­ním sú úp­ra­va i zdie­ľa­nie zís­ka­ných zá­zna­mov ply­nu­lej­šie a jed­no­duch­šie.

HTC Desire Eye Submarine Blue Stack 300dpi.jpg

In­te­li­gen­tná ka­me­ra sa po­mo­cou sof­tvé­ru HTC EYE Expe­rien­ce do­ká­že pris­pô­so­biť kaž­dej si­tuá­cii. Pri vi­deo­ho­vo­roch EYE zvlád­ne si­mul­tán­ne sle­do­vať tvá­re až šty­roch ľu­dí zá­ro­veň, neh­ľa­diac na to, kde v mies­tnos­ti sa prá­ve na­chá­dza­jú. Tie po­tom ore­že a spo­jí do jed­nej mriež­ky. Vo­la­nie cez Sky­pe je tak ove­ľa po­hodl­nej­šie. Ne­mu­sí­te sa už sta­rať, či va­ši pria­te­lia prá­ve sto­ja ale­bo nes­to­ja v zá­be­re. Vô­bec pr­výk­rát sa na smar­tfó­noch ob­ja­vu­je aj ob­ľú­be­ná fun­kcia zo sto­lo­vých po­čí­ta­čov, a to zdie­ľa­nie ob­ra­zov­ky pri vi­deo­če­te.

HTC EYE Expe­rien­ce pri­ná­ša aj množ­stvo no­vých tvo­ri­vých mož­nos­tí. Fun­kcia Split Cap­tu­re kom­bi­nu­je sú­bež­ne zho­to­ve­né sním­ky pred­né­ho a za­dné­ho fo­toa­pa­rá­tu do jed­né­ho ob­ráz­ka či vi­dea, vďa­ka čo­mu mô­že­te za­zna­me­nať za­ují­ma­vé si­tuácie vrá­ta­ne svo­jich reak­cií.

Na rov­na­kom prin­cí­pe za­lo­že­ná fun­kcia Crop-Me-In vás auto­ma­tic­ky vy­re­že a umies­tni do mo­men­tky či vi­dea na­do­bud­nu­té­ho za­dnou ka­me­rou, vďa­ka čo­mu mô­žu vznik­núť sku­toč­ne za­ují­ma­vé a uni­kát­ne expe­ri­men­ty sel­fie. A ko­neč­ne Voi­ce Sel­fie umož­ňu­je ov­lá­da­nie ka­me­ry hla­so­vý­mi prí­kaz­mi: „say cheese" na fo­te­nie a „ac­tion" ale­bo „rolling" na na­tá­ča­nie. Sú­čas­ťou EYE Expe­rien­ce sú aj fun­kcie Fa­ce Fu­sion a Li­ve Ma­keup, pô­vod­ne pred­sta­ve­né exklu­zív­ne pre HTC De­si­re 820.

Vďa­ka no­vej ap­li­ká­cii Zoe je ľah­ké pret­vá­rať fot­ky a vi­deá do štý­lo­vých vi­deo­sek­ven­cií a tie nás­led­ne zdie­ľať s pria­teľ­mi pros­tred­níc­tvom so­ciál­nych sie­tí ale­bo ko­mu­ni­ty Zoe, v kto­rej do va­mi vy­tvo­re­né­ho ob­sa­hu mô­žu ďa­lej za­sa­ho­vať aj va­ši pria­te­lia a pris­pieť tak k zá­bav­ným vi­deám, pl­ným ne­za­bud­nu­teľ­ných mo­men­tov.

Zoe 1.0 umož­ňu­je tvor­bu sek­ven­cií Zoe vo vo­li­teľ­nej dĺžke, kto­ré mô­žu byť vy­tvo­re­né z nie­koľ­kých sta­tic­kých ob­ráz­kov či dl­hších vi­deí. Sa­moz­rej­má je spo­lup­rá­ca Zoe s no­vou ka­me­rou HTC RE. Nie je pot­reb­ná žiad­na syn­chro­ni­zá­cia s PC ani vlas­tno­ruč­ný strih, všet­ky úp­ra­vy sa vy­ko­ná­va­jú auto­ma­tic­ky a sek­ven­cie mož­no ih­neď zdie­ľať je­di­ným do­ty­kom. Ap­li­ká­cia Zoe 1.0 bu­de voľ­ne k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie pre ope­rač­né sys­té­my An­droid a iOS kon­com toh­to ro­ka. Ce­na za­tiaľ nie je zná­ma.

HTC EYE Expe­rien­ce sa pos­tup­ne dos­ta­ne do nas­le­du­jú­cich mo­de­lov: HTC One (M7), HTC One (M8), HTC One E8, HTC One mi­ni, HTC One mi­ni 2, HTC One max, HTC De­si­re 816, HTC De­si­re 820 a HTC But­terf­ly 2.

Zdroj: HTC


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter