HTC RE upúta netradičným dizajnom. Foťte a natáčajte vo vzduchu, na zemi aj pod vodou

HTC štar­tu­je no­vú éru mi­nia­túr­nych ka­mier so svo­jou no­vin­kou HTC RE. Ka­me­ra za­uj­me pre­dov­šet­kým svo­jím net­ra­dič­ným di­zaj­nom a pes­trou šká­lou fun­kcií, vďa­ka kto­rým mô­žu pou­ží­va­te­lia za­chy­tiť a zdie­ľať kaž­dý mo­ment svoj­ho ži­vo­ta v tej naj­vyš­šej kva­li­te.

Žiť napl­no

Mi­ni­ma­lis­tic­ký val­co­vý tvar ka­mer­ky RE per­fek­tne sad­ne do dla­ne. Net­re­ba sa ob­ťa­žo­vať zdĺha­vým za­pí­na­ním ka­me­ry, za­bu­do­va­ný sen­zor ju auto­ma­tic­ky ak­ti­vu­je hneď po chy­te­ní do ru­ky. Veľ­ké do­ty­ko­vé tla­čid­lo spúš­te rea­gu­je na jem­né do­ty­ky - krát­ke pok­le­pa­nie spus­tí fo­te­nie, za­tiaľ čo dlh­šie podr­ža­nie spus­tí na­tá­ča­nie vi­dea. Vďa­ka to­mu je za­chy­tá­va­nie kva­lit­né­ho ob­ra­zo­vé­ho ma­te­riá­lu nao­zaj jed­no­du­ché.

RE bar clip.jpg

V ma­lej ka­mer­ke HTC RE je uk­ry­tý 16-me­ga­pixelo­vý sen­zor CMOS, full HD (1080p) roz­lí­še­nie a 146-stup­ňo­vá šo­šov­ka. RE dis­po­nu­je aj fun­kcia­mi na vy­tvá­ra­nie spo­ma­le­ných a ča­soz­ber­ných zá­be­rov. Pre­káž­kou pre ňu nie je ani vo­da, pro­ti kto­rej je od­ol­ná bez pot­re­by akých­koľ­vek ďal­ších kry­tov a ochrán.

HTC mož­no pre­po­jiť s dneš­ný­mi smar­tfón­mi po­mo­cou ap­li­ká­cie RE, kto­rá auto­ma­tic­ky syn­chro­ni­zu­je zho­to­ve­né fot­ky, vi­deá aj ča­soz­ber­né zá­be­ry cez Wi-Fi. Vďa­ka dos­tup­nos­ti ap­li­ká­cie pre An­droid a iOS net­re­ba ka­me­ru spá­jať s PC. RE zá­lo­hu­je vše­tok ob­sah do te­le­fó­nu ale­bo clou­du a zvlá­da spo­lup­ra­co­vať s ap­li­ká­ciou Zoe, v kto­rej mož­no jed­no­du­cho vy­pro­du­ko­vať vi­deá pro­fe­sio­nál­nych kva­lít. Ce­lé za­ria­de­nie je na­vy­še pl­ne ov­lá­da­teľ­né cez prís­luš­nú ap­li­ká­ciu v te­le­fó­ne.

Par­tne­ri HTC sa bu­dú môcť po­die­ľať na pri­ná­ša­ní no­vých mož­nos­tí pros­tred­níc­tvom ot­vo­re­né­ho API/SDK. Nes­kôr po­núk­ne ka­mer­ka RE aj ži­vé strea­mo­va­nie v reál­nom ča­se na váš ka­nál YouTu­be.

RE bu­de dos­tup­né od 22. ok­tób­ra v Spo­je­ných štá­toch a on-li­ne na re­ca­me­ra.com. O dos­tup­nos­ti na slo­ven­skom tr­hu bu­de­me in­for­mo­vať.

Zdroj: HTC


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter