iPhone 6 Plus má z doterajších iPhonov najdlhšiu výdrž batérie.

Vý­drž ba­té­rie je pri vý­be­re smar­tfó­nu pre mno­hých pou­ží­va­te­ľov dô­le­ži­tý pa­ra­me­ter. Re­dak­to­ri server­a GSMA­re­na sa poz­re­li na ži­vot­nosť no­vých iP­ho­nov a dos­pe­li k za­ují­ma­vým zis­te­niam.

Väč­ší z no­vých iP­ho­nov do­sia­hol po­zo­ru­hod­nú vý­drž naj­mä pri reál­nom ne­ná­roč­nom pou­ží­va­ní - až 79 ho­dín na jed­no na­bi­tie. Je to te­da iP­ho­ne s do­po­siaľ naj­dl­hšou vý­dr­žou. No op­ro­ti pred­chod­com má aj vý­raz­ne väč­šiu ba­té­riu (11,1 Wh).

gsmarena_iphone6plus_battery.jpg

Z do­te­raj­ších smar­tfó­nov App­lu v rov­na­kom tes­te vie­dol iP­ho­ne 5s (5,9 Wh) s vý­dr­žou 54 ho­dín. Ten­to vý­sle­dok však pre­ko­nal aj dru­hý no­vý iP­ho­ne, kto­rý do­sia­hol vý­drž 61 ho­dín. Vô­bec naj­dlh­šiu vý­drž z do­te­raz tes­to­va­ných smar­tfó­nov pod­ľa me­to­di­ky GSMA­re­na, kto­rá po­zos­tá­va zo 4 čias­tko­vých tes­tov, do­siah­la Lu­mia 1520, a to na úrov­ni 107 ho­dín.

Zdroj: blog.gsma­re­na.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter