Kam sa posunú Xbox One a PS4 v ďalších rokoch? Smerom ku cloudu

Na inter­ne­te sa ob­ja­vi­li road­ma­py Xbox One a PS4, o kto­rých sí­ce ne­vie­me, či sú sku­toč­né a či sa ich fir­my bu­dú dr­žať, ale vy­ze­ra­jú veľ­mi prav­de­po­dob­ne. Obe to­tiž kon­čia pri pl­nom strea­min­gu hier z clou­du. To je bu­dúc­nosť, kto­rá nás ur­či­te ča­ká a ne­mi­nie. Aj keď dú­faj­me, že mi­ni­mál­ne sťa­ho­va­teľ­né hry eš­te dl­ho zos­ta­nú. Všet­ko zá­vi­sí od zá­kaz­ní­kov.

Pô­vod­ne vy­ze­ra­li road­ma­py tak­to, aj keď už te­raz vi­dí­me, ako sa niek­to­ré ve­ci pre­su­nu­li na skôr ale­bo nes­kôr, prí­pad­ne niek­to­ré mô­žu byť zru­še­né úpl­ne:

Xbox One

- 2013 - nap­lá­no­va­ná dl­há ge­ne­rá­cia kon­zo­ly - 10 ro­kov
- 2014 - full HD hry (za­tiaľ tak cel­kom nep­riš­li)
- 2015 - in­teg­ro­va­ná kon­zo­la all-in-one s ap­li­ká­cia­mi a so­ciál­ny­mi fun­kcia­mi (to­to zrej­me Mic­ro­soft už po­su­nul sme­rom k vy­da­niu)
- 2016 - Stream to Smartglass (ako PS Vi­ta, ale aj so strea­mo­va­ním ob­ra­zu z kon­zo­ly aj na PC)
- 2017 - Xbox TV - Xbox set-top box s ap­li­ká­cia­mi, ale bez na­tív­ne­ho spúš­ťa­nia hier, za­to so strea­mo­va­ním hier z Xbox One ale­bo clou­du (štvor­jad­ro, 2 GB RAM, slab­ší gra­fic­ký čip, nie­čo ako PS TV)
- 2018 - Xbox On The Go - clou­do­vé hra­nie na rôz­nych za­ria­de­niach
- 2019 - 2023 - cloud, cloud, cloud...

PS4

- 2013 - nap­lá­no­va­ná krát­ka ge­ne­rá­cia kon­zo­ly - 5 ro­kov
- 2014 - PS TV - PS Vi­ta re­mo­tep­lay s PS3 a PS4
- 2015 - Gai­kai na PS3 a PS4, PS TV
- 2016 - Gai­kai, Stream to TV
- 2017 - Plays­ta­tion TV (zrej­me čis­to PlayS­ta­tion te­le­ví­zor)
- 2018 - Plays­ta­tion Anywhe­re - clou­do­vé hra­nie na rôz­nych za­ria­de­niach So­ny - PS TV, PS Vi­ta, mo­bi­ly Xpe­ria, PS4

To sú zá­klad­né road­ma­py na roz­ši­ro­va­nie strea­mo­va­nia na rôz­ne za­ria­de­nia, nie­ke­dy prie­bež­ne by sa k to­mu ma­lo pri­dať na oboch plat­for­mách aj VR. Sa­moz­rej­me, pos­tup­ne sa bu­dú vy­ví­jať aj hry. Z tých tu má­me ta­buľ­ku vý­vo­ja pre Xbox, kto­ré sa bu­dú pos­tup­ne pre­pá­jať s clou­dom, až naň na­ko­niec bu­dú môcť úpl­ne prejsť.

Xbox hry

- 1. vl­na - inter­gen
- 1.5. vl­na - DX11.2 + plus roz­ší­re­nia z DX12 (DX11.3) - ten­to rok
- 2. vl­na - pl­ne DX12 hry - bu­dú­ci rok
- 2.5.-3. vl­na - hry čias­toč­ne pre­po­je­né na exter­nal a inter­nal cloud (2016/2017)
- 4. vl­na - pl­ný inter­ný cloud (2017/2018)
- 5. vl­na - DX12 real tra­cing sys­tem (2018/2019)
- 6. vl­na - DX12 pl­ný exter­ný cloud (2019/2020)

Viac-me­nej WIN­TER CLOUD IS CO­MING.

aky-bude-dalsi-vyvoj-xbox-one.jpg

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter