Apple počas prvého víkendu predal 10 miliónov kusov iPhonu 6

Spo­loč­nosť App­le ozná­mi­la, že za pr­vý ví­kend pre­da­la viac ako de­sať mi­lió­nov ku­sov iP­ho­nov 6 a 6 Plus, čo je op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku, keď pred­sta­vi­la pred­chá­dza­jú­cu ge­ne­rá­ciu iP­ho­nov, je­de­nás­ťper­cent­ný ná­rast.

App­le v mi­nu­lom ro­ku pre­dal de­väť mi­lió­nov ku­sov iP­ho­nov 5S a 5C, čo bol je­ho do­te­raj­ší re­kord. Do de­sia­tich mi­lió­nov ku­sov no­vých iP­ho­nov pre­da­ných v tom­to ro­ku sa za­po­čí­ta­va­jú te­le­fó­ny pre­da­né v ka­men­ných ob­cho­doch App­lu, u ope­rá­to­rov a tie do­da­né od piat­ka do ne­de­le z pre­dob­jed­ná­vok, kto­ré si moh­li zá­kaz­ní­ci on-li­ne za­dá­vať od dva­nás­te­ho sep­tem­bra. Ka­men­né ob­cho­dy sa ot­vo­ri­li v pia­tok 19. no­vem­bra rá­no.

„Tr­žby iP­ho­nu 6 a iP­ho­nu 6 Plus pre­ko­na­li na­še oča­ká­va­nia," uvie­dol v tla­čo­vom vy­hlá­se­ní šéf App­lu Tim Cook s tým, že no­vé iP­ho­ny „pre­ko­na­li všet­ky do­te­raj­šie re­kor­dy". Aj keď spo­mí­na­ných 10 mi­lió­nov ku­sov re­kor­dom je, mi­nu­lý rok App­le v pr­vých troch dňoch od za­čiat­ku pre­da­ja iP­ho­nov 5S a 5C pre­dal vy­še de­väť mi­lió­nov ku­sov svo­jich te­le­fó­nov, čo bol me­dzi­roč­ný ná­rast o osem­de­siat per­cent. Ten­to rok po­tom me­dzi­roč­ný ná­rast pred­sta­vo­val len je­de­násť per­cent. Na dru­hej stra­ne mi­nu­lý rok bol v šta­tis­ti­kách za pr­vý ví­kend za­po­čí­ta­ný aj naj­väč­ší sve­to­vý trh App­lu - Čí­na. Te­raz sa no­vé iP­ho­ny po­čas pr­vej vl­ny do Čí­ny ne­dos­ta­li.

Cook pou­ká­zal aj na ne­dos­ta­tok skla­do­vých zá­sob iP­ho­nu 6 a 6 Plus (po­dob­ne ako mi­nu­lý rok pou­ka­zo­val na ne­dos­ta­tok zá­sob iP­ho­nu 5S), pre kto­rý bo­li tr­žby niž­šie, než moh­li byť. Aj keď náš tím zvlá­dol vý­rob­ný pro­ces lep­šie ako ke­dy­koľ­vek pred­tým, moh­li sme pre­dať ove­ľa viac iP­ho­nov. V sú­čas­nos­ti pra­cu­je­me na do­da­ní no­vých iP­ho­nov zá­kaz­ní­kom, ako naj­rý­chlej­šie je to mož­né." Oba te­le­fó­ny sú te­raz on-li­ne vy­pre­da­né, na iP­ho­ne 6 sa te­raz ča­ká až de­sať pra­cov­ných dní a na iP­ho­ne 6 Plus tri až šty­ri týž­dne.

De­sať mi­lió­nov pre­da­ných ku­sov za pr­vý ví­kend nie je ni­ja­ké prek­va­pe­nie. Pred týž­dňom App­le uvie­dol, že len za pr­vých dvad­sať­šty­ri ho­dín pre­dal šty­ri mi­lió­ny ku­sov svo­jich smar­tfó­nov. App­le na­pos­le­dy umož­nil pre­dob­jed­ná­vať iP­ho­ny v sep­tem­bri ro­ku 2012, keď sa za pr­vých dvad­sať­šty­ri ho­dín pre­da­li dva mi­lió­ny ku­sov iP­ho­nu 5. Cook te­raz neuvie­dol, ke­dy sa do­pyt a po­nu­ka iP­ho­nu 6 a 6 Plus vy­rov­ná, z his­to­ric­kých dát mož­no však usu­dzo­vať, že to potr­vá me­sia­ce.

Nap­rík­lad v ro­ku 2012 tr­va­lo App­lu dva me­sia­ce, kým sa v je­ho e​​-sho­pe zní­ži­la le­ho­ta na do­da­nie no­vých iP­ho­nov z „troch až šty­roch týž­dňov" na „dva až tri týž­dne" a nás­led­ne ďal­ší týž­deň, než sa ča­ka­cia le­ho­ta skrá­ti­la na dva týž­dne. Aj na­priek ne­dos­tat­kom iP­ho­nov na tr­hoch v zá­pad­ných kra­ji­nách App­le 26. sep­tem­bra za­čne svo­je no­vé te­le­fó­ny pre­dá­vať na dvad­sať­dva no­vých tr­hoch. Do kon­ca ro­ka po­tom ma­jú byť iP­ho­ne 6 a 6 Plus dos­tup­né v 115 kra­ji­nách vrá­ta­ne Čes­kej re­pub­li­ky.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter