Video: iPhone 6 Plus sa môže ohnúť vo vrecku nohavíc

No­vý iP­ho­ne 6 Plus vraj ne­rad­no ne­chá­vať dlh­šie vo vrec­ku no­ha­víc, pre­to­že sa mô­že oh­núť. Pou­ží­va­te­lia sa na fó­rach App­lu za­ča­li sťa­žo­vať, že sa im no­vý iP­ho­ne de­for­mo­val po tom, čo dl­hší čas se­de­li, pri­čom svoj smar­tfón ma­li v pred­nom vrec­ku no­ha­víc.

Je­den z nich za­slal na Mac­Ru­mors fo­tog­ra­fiu svoj­ho iP­ho­nu 6 Plus po je­ho nie­koľ­ko­ho­di­no­vom po­by­te vo vrec­ku no­ha­víc po­čas jaz­dy autom. Pos­tup­ne sa po­dob­né fo­tog­ra­fie za­ča­li ob­ja­vo­vať aj na iných fó­rach.

Pod­ľa niek­to­rých sú na vi­ne pri­veľ­mi tes­né džín­sy, ale v sku­toč­nos­ti je to otáz­ka konštruk­čných ma­te­riá­lov. No­vé iP­ho­ny to­tiž ma­jú z hli­ní­ka zho­to­ve­nú väč­šiu časť te­la ako pred­chá­dza­jú­ce mo­de­ly. Hli­ník je mäk­ký kov a pri pô­so­be­ní dos­ta­toč­ne veľ­ké­ho tla­ku sa mô­že oh­núť. Po­dob­né prob­lé­my hlá­si­li už aj niek­to­rí ma­ji­te­lia iP­ho­nu 5.

Ohý­ba­nie ove­ril aj Un­box The­ra­py a vi­deo uve­rej­nil na YouTu­be.

Video:


Nes­kôr vy­skú­šal aj kon­ku­renč­ný Sam­sung Ga­laxy No­te 3.

Video:


Zdroj: mas­hab­le.com
en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter