Nový iPhone má v sebe súčiastky za 227 dolárov a predáva sa za 699 eur

Na inter­ne­te sa ob­ja­vi­lo via­ce­ro pi­tiev no­vé­ho iP­ho­nu. Z nich sa dá od­had­núť, koľ­ko App­le za­pla­tí za vý­ro­bu jed­né­ho ku­su.

O tom, čo sa v te­le­fó­ne na­chá­dza, sme už pí­sa­li. Do­daj­me, že vý­rob­né nák­la­dy mo­de­lu iP­ho­ne 6 sú 227 do­lá­rov. Väč­šia Plus ver­zia je na vý­ro­bu drah­šia o 15,5 do­lá­rov.

Naj­drah­ším kom­po­nen­tom je dis­plej s ochran­ným sklom – sto­jí 41,50 (iP­ho­ne 6), resp. 51 (6 Plus) do­lá­rov. Pro­ce­sor App­le A8 je dru­hou naj­drah­šou sú­čias­tkou. Je­ho ce­na je 37 do­lá­rov. Za zmien­ku sto­jí aj fo­toa­pa­rát, kto­ré­ho hod­no­ta je 16,50 do­lá­rov. Vo ver­zii 6 Plus je fo­toa­pa­rát o do­lár drah­ší a po­nú­ka op­tic­kú sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu. Roz­pis cien pre jed­not­li­vé kom­po­nen­ty náj­de­te na pril­ože­nom ob­ráz­ku a pod­rob­nej­šie de­tai­ly pria­mo na strán­ke Tear­down.com.

Ok­rem to­ho, že no­vý iP­ho­ne je drah­ší na vý­ro­bu op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cej ge­ne­rá­cii, mal by byť aj od­ol­nej­ší. Tvr­dí to štú­dia spo­loč­nos­ti SquareT­ra­de. iP­ho­ne 6 do­sia­hol vy­ni­ka­jú­ce vý­sled­ky v tes­toch, kto­ré si­mu­lo­va­li ri­zi­ká spo­je­né s kaž­do­den­ným pou­ží­va­ním te­le­fó­nov – pád z vý­šky 1,2 met­ra, na­mo­če­nie do vo­dy na 10 se­kúnd a šú­chanie po za­dnej stra­ne.

Veľ­mi dob­re ob­stál aj mo­del 6 Plus. Ten zís­kal na stup­ni­ci ri­zi­ko­vos­ti o bod viac (5/10), naj­mä z dô­vo­du veľ­kos­ti. Pod­ľa spo­loč­nos­ti SquareT­ra­de mô­že 5,5-pal­co­vý mo­del ľah­ko vy­pad­núť pou­ží­va­te­ľom z rúk.

cena_iphone_1.png

Zdroj: ap­newsar­chi­ve.com
te­chin­sights.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter