Video: Pitva telefónu. Čo v sebe ukrýva nový iPhone?

Por­tál iFixit, kto­rý má zá­ľu­bu v ro­zo­be­ra­ní elek­tro­ni­ky, sa poz­rel na zú­bok no­vým iP­ho­nom. Väč­ší mo­del iP­ho­ne 6 Plus ro­zob­ral do zá­kla­dov a vy si mô­že­te po­zrieť, čo te­le­fón v se­be uk­rý­va.

Ni­ko­ho nep­rek­va­pí väč­šia ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 2915 mAh, kto­rá pod­ľa niek­to­rých za­hra­nič­ných mé­dií do­ká­že pos­kyt­núť až 3-dňo­vú pre­vádz­ku te­le­fó­nu. Pre po­rov­na­nie, iP­ho­ne 6 má ba­té­riu s ka­pa­ci­tou 1810 mAh. Ho­ci App­le ho­vo­ril iba o no­vom pro­ce­so­re App­le A8 a veľ­kosť ope­rač­nej pa­mä­te tak­tne za­ml­čal, iFixit zis­til, že v te­le­fó­ne sa opäť na­chá­dza 1 GB mo­dul. V tom­to sme­re sme ča­ka­li zlep­še­nie.

Me­dzi ďal­šie poz­nat­ky, kto­ré pit­va te­le­fó­nu od­ha­li­la, pat­rí napr. zme­ne­ná po­zí­cia vib­rač­ných mo­tor­če­kov, kto­ré sú te­raz umies­tne­né nap­ra­vo od ba­té­rie. iFixit na­šiel v iP­ho­ne aj LTE mo­dem od Qual­com­mu, NFC čip od spo­loč­nos­ti NXP a flash pa­mäť SK Hy­nix.

De­tail­né fot­ky si mô­že­te po­zrieť na strán­kach por­tá­lu, prí­pad­ne v pril­ože­nom vi­deu.

Video:


Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter