Nová éra upratovania: Robotický vysávač so 60× vyšším sacím výkonom a laserovým navádzaním

Sam­sung pred­sta­vil Power­bot VR9000, kto­rý od­stra­ňu­je ob­me­dzenia bež­ných ro­bo­tic­kých vy­sá­va­čov a prach sku­toč­ne na­sá­va. Vďa­ka vy­so­ké­mu sa­cie­mu vý­ko­nu, kto­rý je zá­slu­hou pok­ro­či­lej tech­no­ló­gie Di­gi­tal In­ver­ter až 60-krát vy­šší ako pri bež­ných ro­bo­tic­kých vy­sá­va­čoch, predz­na­me­ná­va za­čia­tok no­vej éry up­ra­to­va­nia. Hu­bi­ca s ke­fou dl­hšou o po­lo­vi­cu má ove­ľa šir­ší zá­ber a za­is­ťu­je tak rých­lej­šie a efek­tív­nej­šie up­ra­to­va­nie.

Mo­der­ni­zo­va­ný sys­tém sní­ma­nia FullView Sen­sor umož­ňu­je rých­ly a hlad­ký po­hyb vy­sá­va­ča na dôk­lad­né a účin­né čis­te­nie. Po­mo­cou sús­ta­vy sen­zo­rov, kto­ré mi­ni­ma­li­zu­jú sle­pé mies­ta, sa to­tiž ši­kov­ne vy­hý­ba pre­káž­kam.

Väč­šia bub­no­vá ke­fa má ove­ľa šir­ší zá­ber. Power­bot VR9000 ne­pou­ží­va boč­né ke­fy, tak­že je má­lo prav­de­po­dob­né, že by sa do ne­ho za­mo­ta­li káb­le ale­bo vlák­na ko­ber­ca.

Vďa­ka tech­no­ló­gii Cyc­lo­ne­For­ce si Power­bot VR9000 udr­ží vy­so­ký sa­cí vý­kon po dl­hý čas. Vy­tvá­ra sil­nú od­stre­di­vú si­lu ví­ria­cu pra­cho­vé čas­ti­ce vo vnú­tor­nej ko­mo­re, čím do­chá­dza k od­de­le­niu ne­čis­tôt a pra­chu zo vzdu­chu, kto­ré sa nás­led­ne usa­dzu­jú vo von­kaj­šej ko­mo­re. Fil­ter vo vy­sá­va­či Power­bot VR9000 te­da zos­tá­va dlh­šie čis­tý a brá­ni up­chatiu vy­sá­va­ča.

Powerbot-VR9000.jpg

Spot­re­bi­te­lia sa ne­mu­sia báť ani to­ho, že by Sam­sung Power­bot VR9000 naš­li za­sta­ve­ný s vy­bi­tou ba­té­riou niek­de me­dzi ná­byt­kom a do­mác­nosť by zos­ta­la neup­ra­ta­ná. Ro­bo­tic­ký vy­sá­vač je to­tiž vy­ba­ve­ný sen­zo­rom FullView Sen­sor, kto­rý prís­tro­ju umož­ňu­je lep­šie roz­poz­nať pros­tre­die, v kto­rom sa po­hy­bu­je. Sús­ta­va sen­zo­rov po­má­ha v ši­ro­kom uh­le oko­lo vy­sá­va­ča roz­poz­nať aj veľ­mi úz­ke a ma­lé pre­káž­ky, a tak mi­ni­ma­li­zu­je „sle­pé mies­ta". Vy­sá­vač sa te­da mô­že bez­peč­ne po­hy­bo­vať po ce­lej mies­tnos­ti a in­te­li­gen­tne sa vy­hý­ba všet­kým pred­me­tom a ob­chá­dza mies­ta, kde by mo­hol uviaz­nuť.

Po­hyb vy­sá­va­ča Power­bot VR9000 uľah­ču­jú ko­lies­ka Easy Pass, umies­tne­né na bo­koch prís­tro­ja. Väč­šie ko­lies­ka s prie­me­rom až 105 mm a schop­nosť nad­vih­núť sa až o 15 mm umož­ňu­jú vy­sá­va­ču ľah­ko pre­ko­nať pre­káž­ky, ako sú káb­le ale­bo pra­hy dve­rí.

Úpl­ne uni­kát­na fun­kcia vy­sá­va­ča Power­bot VR9000 má ná­zov Point Clea­ning. Di­aľ­ko­vý ov­lá­dač s la­se­ro­vým uka­zo­vad­lom umož­ňu­je ozna­čiť ur­či­té mies­to, kto­ré tre­ba vy­čis­tiť. Vy­sá­vač prej­de na ozna­če­né mies­to a čis­tí ho tak dl­ho, kým ho ov­lá­da­nie na­vá­dza. Vďa­ka tej­to fun­kcii už net­re­ba prís­troj pre­ná­šať za cho­du tam, kde je pot­reb­né vy­sá­vať.

Vy­sá­vač už ne­má kla­sic­ký ok­rúh­ly tvar, ale v pred­nej čas­ti dis­po­nu­je ke­fou v tva­re T, vy­uží­va­nou pri kla­sic­kých pod­la­ho­vých vy­sá­va­čov, tak­že je schop­ný sta­ros­tli­vo up­ra­tať ce­lú mies­tnosť vrá­ta­ne kú­tov. Prie­hľad­ná ná­do­ba Cyc­lo­ne­For­ce uka­zu­je, koľ­ko pra­chu vy­sá­vač naz­hro­maž­dil, a mož­no ju ľah­ko od zvyš­ku prís­tro­ja od­de­liť a vy­sy­pať do od­pad­ko­vé­ho ko­ša.

Na slo­ven­skom tr­hu bu­de vy­sá­vač Power­bot dos­tup­ný od de­cem­bra toh­to ro­ka za 999 EUR s DPH.

Zdroj: Samsung


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter