IFA 2014: Lenovo ukázalo dva nové prémiové smartfóny Vibe

Spo­loč­nosť Le­no­vo na vý­sta­ve 2014 IFA v Berlí­ne ozná­mi­la uve­de­nie naj­nov­ších prí­ras­tkov svoj­ho ra­du, pré­mio­vých smar­tfó­nov VI­BE: no­vý VI­BE X2 a VI­BE Z2.

Le­no­vo VI­BE X2, pr­vý vrstve­ný smar­tfón na sve­te, upú­ta po­zor­nosť svo­jím ty­pic­kým, GRA­DIENT trojvrstvo­vým di­zaj­nom. Uží­va­te­lia si mô­žu vy­brať zo šká­ly od­váž­nych fa­rieb - bie­la, čer­ve­ná, zla­tá a tma­vo si­vá - aby vy­ho­ve­li ich in­di­vi­duál­nym štý­lom.

VIBE Z II_Hero(1).jpg

Ako pr­vý vý­rob­ca mo­bil­ných te­le­fó­nov na sve­te vy­uží­va no­vý pro­ce­sor Me­dia­TEK MT6595 4G LTE True8Co­re. Pro­ce­sor po­nú­ka skry­tý vý­kon vďa­ka fun­kciám, kto­ré še­tria ener­giu, zlep­šu­jú vý­drž ba­té­rie a vi­deá, hry a fot­ky tak mô­že­te vy­chut­ná­vať dlh­šie. Spo­je­nie toh­to pro­ce­so­ra s 5-pal­co­vým dis­ple­jom s FHD roz­lí­še­ním a ši­ro­kouh­lým sle­do­va­ním ob­sa­hu sa pos­ta­rá o to, aby vy­uží­va­nie ap­li­ká­cií, fo­tiek a ďal­šie­ho ob­sa­hu bo­lo ply­nu­lé a bez­prob­lé­mo­vé.

Le­no­vo VI­BE X2 ob­sa­hu­je dva pok­ro­ko­vé fo­toa­pa­rá­ty, vy­ba­ve­né via­ce­rý­mi re­ži­ma­mi fo­te­nia a fun­kcia­mi vy­lep­še­nia zá­be­rov. Tá­to tech­no­ló­gia dá­va uží­va­te­ľom mož­nosť ro­biť os­tré, ži­vé fot­ky a vi­deá. Uží­va­te­lia mô­žu bez prob­lé­mov ro­biť sel­fie zá­be­ry s 5MP ši­ro­kouh­lým pred­ným fo­toa­pa­rá­tom smar­tfó­nu VI­BE X2, s auto­ma­tic­kou spúš­ťou ov­lá­da­nou ges­tom, kto­rá ak­ti­vu­je šo­šov­ku žmur­knu­tím oka ale­bo ús­me­vom. 13MP za­dný fo­toa­pa­rát s auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním je vy­ba­ve­ný sní­ma­čom so za­dným pod­svie­te­ním a LED bles­kom. A s 32GB inter­nou pa­mä­ťou ma­jú uží­va­te­lia dos­ta­tok pries­to­ru na uk­la­da­nie svoj­ho di­gi­tál­ne­ho ob­sa­hu.

VIBE X2_Red_Hero(1).jpg

A s cie­ľom eš­te zvý­šiť mož­nosť per­so­na­li­zá­cie a zlep­šiť cel­ko­vý mo­bil­ný zá­ži­tok, pri­ná­ša Le­no­vo dva no­vé ino­va­tív­ne pri­pí­na­teľ­né dopl­nky, zná­me ako VI­BE Xten­sions, kto­ré hlad­ko spo­lup­ra­cu­jú so smar­tfó­nom VI­BE X2: VI­BE X2 ba­té­ria a VI­BE X2 rep­ro­duk­tor. VI­BE Xten­sion puz­dro je štvr­tou vrstvou viacvrstvo­vé­ho di­zaj­nu smar­tfó­nu VI­BE X2, kto­ré okam­ži­te predĺži vý­drž ba­té­rie a CRANK UP spus­tí hi-fi oz­vu­če­nie. Ultra ten­ká (5,1mm) ba­té­ria X2 ro­bí dvo­ji­tú služ­bu, keď­že te­le­fón chrá­ni a zá­ro­veň predl­žu­je ži­vot­nosť ba­té­rie tak­mer až o 75 per­cent, tak­že mô­že vy­dr­žať od rá­na až do no­ci, bez pot­re­by do­bí­ja­nia. X2 Rep­ro­duk­tor slú­ži na zo­sil­ne­nie zvu­ku te­le­fó­nu pri po­čú­va­ní hud­by ale­bo sle­do­va­ní fil­mov. Na­vy­še je vy­ba­ve­ný prak­tic­kým sto­ja­nom pre hands-free pou­ží­va­nie a za­bu­do­va­ným mik­ro­fó­nom pre sku­pi­no­vé kon­fe­ren­čné ho­vo­ry.

Pre tých, kto­rí chcú vy­so­ko vý­kon­ný smar­tfón v ele­gan­tnom te­le z jed­né­ho ku­su brú­se­né­ho hli­ní­ku, vy­tvo­ri­la Le­no­vo mo­del Vi­be Z2. Smar­tfón s hrúb­kou len 7,8 mm, po­sú­va ži­vosť na úpl­ne no­vú úro­veň s ra­tin­gom 600nit na 5,5-pal­co­vom HD(1280x720) dis­ple­ji, čo z ne­ho ro­bí je­den z naj­jas­nej­ších v sú­čas­nos­ti dos­tup­ných ob­ra­zo­viek, kto­rý ro­bí ultra os­tré zá­be­ry a preh­rá­va vi­deá, do­kon­ca aj pri os­trom sl­neč­nom os­vet­le­ní.

Vi­be Z2 vy­uží­va 1,2GHz štvor­jad­ro­vý 64-bi­to­vý Qual­comm Snap­dra­gon pro­ce­sor a 3000mAh ba­té­riu pre ce­lo­den­nú vý­drž. Ulo­že­nie veľ­ké­ho množ­stva dát je te­raz jed­no­du­ché vďa­ka 32 GB inter­nej pa­mä­te a 4G LTE dá­to­vé rých­los­ti pri­ná­ša­jú rých­lej­šie sťa­ho­va­nie a strea­mo­va­nie aj na ces­tách. VI­BE Z2 tak­tiež pos­ky­tu­je pod­po­ru duál­ne­ho SIM re­ži­mu, čím ten­to te­le­fón mô­že pod­po­ro­vať dva vo­la­cie prog­ra­my, čo je skve­lé, ak chce­te spo­jiť prá­cu a zá­ba­vu do jed­né­ho za­ria­de­nia ale­bo vý­bor­né pre tých, čo čas­to ces­tu­jú.

13MP za­dný fo­toa­pa­rát po­nú­ka op­tic­kú sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu a no­vú ge­ne­rá­ciu So­ny Exmor BSI sen­zo­rov pre ži­vé noč­né zá­be­ry. Je tiež vy­ba­ve­ný 8MP pred­ným fo­toa­pa­rá­tom so šo­šov­kou pro­ti skres­ľo­va­niu ob­ra­zu, vy­va­žu­jú­cim zá­be­ry, aby za­bez­pe­čil os­tré a bez­chyb­né auto­portré­ty. A na zá­ver, VI­BE Z2 je vy­ba­ve­ný fun­kcia­mi vy­lep­šo­va­nia zá­be­rov, bez­tla­čid­lo­vým ov­lá­da­ním spúš­te a no­vým pr­vkom okam­ži­té­ho za­pnu­tia fo­toa­pa­rá­tu, kto­rý uží­va­te­ľom umož­ňu­je uro­biť zá­ber prom­ptne, aj keď je dis­plej v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me.

Le­no­vo smar­tfó­ny VI­BE X2 a VI­BE Z2 bu­dú na na­šom tr­hu dos­tup­né v prie­be­hu no­vem­bra. Ma­loob­chod­ná ce­na pre VI­BE X2 bu­de 399,- EUR a pre VI­BE Z2 429,- EUR.

Zdroj: Lenovo


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter