Amazon zlacnil svoj Fire Phone na 99 centov

Šesť týž­dňov po uve­de­ní na trh Ama­zon zni­žu­je ce­nu svoj­ho Fi­re Pho­nu pri dvoj­roč­nej via­za­nos­ti na 99 cen­tov. A do­kon­ca aj pri ta­kej­to níz­kej ce­ne po­nú­ka k te­le­fó­nu neob­me­dze­né clou­do­vé úlo­žis­ko na fot­ky a služ­bu Ama­zon Pri­me na rok za­dar­mo. Fi­re má 32 GB vnú­tor­nej pa­mä­te, tak­že pri je­ho no­vej ce­ne je to veľ­mi dob­rá kú­pa.

Fi­re je zná­my svo­jou dy­na­mic­kou per­spek­tí­vou, kto­rá do­dá­va ob­ra­zu zob­ra­ze­né­mu na dis­ple­ji 3D vzhľad. Od svoj­ho uve­de­nia na trh sa však stre­tá­val s roz­po­rupl­ný­mi re­cen­zia­mi. Niek­to­rí chvá­li­li je­ho di­zajn a fun­kcie, iní ho kri­ti­zo­va­li pre­to, že ne­pod­po­ru­je úpl­ne An­droid. Ta­ký­to pok­les ce­ny však sved­čí o tom, že je­ho pre­da­je ne­bo­li vy­so­ké a no­vin­ka sa u pou­ží­va­te­ľov nes­tret­la s veľ­kým ús­pe­chom.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter