Infografika: Čo očakávajú používatelia od nového iPhonu?

App­le vče­ra v no­ci pred­sta­vil no­vý iP­ho­ne 6. Oča­ká­va­nia pou­ží­va­te­ľov sa neob­me­dzu­jú iba na väč­ší dis­plej - chcú naj­mä vy­lep­še­nú vý­drž ba­té­rie, ale aj no­vú infra­čer­ve­nú ka­me­ru.

Pries­kum to­ho, čo pou­ží­va­te­lia chcú od no­vé­ho iP­ho­nu, vy­ko­nal por­tál Fi­nan­ces On­li­ne. Ten svo­je zis­te­nia zhr­nul do krás­nej in­fog­ra­fi­ky, kto­rá v rých­los­ti su­ma­ri­zu­je aj všet­ky pod­stat­né vlas­tnos­ti pred­chá­dza­jú­cich ge­ne­rá­cií iP­ho­nov.

Z in­fog­ra­fi­ky sa ok­rem iné­ho doz­vie­te, že App­le pre­dal viac ako 500 mi­lió­nov iP­ho­nov na ce­lom sve­te, pri­čom do­te­raz naj­lep­ší roč­ný pre­daj do­sia­hol pred ro­kom - pre­dal viac ako 150 mi­lió­nov ku­sov. Za naj­ino­va­tív­nej­ší iP­ho­ne po­va­žu­je por­tál Fi­nan­ces On­li­ne mo­del iP­ho­ne 4, kto­rý pri­nie­sol 12 ino­vá­cií. Pos­led­né dve ge­ne­rá­cie ino­vo­va­li iba spo­lo­vi­ce.

A čo oča­ká­va­jú pou­ží­va­te­lia od naj­nov­šej ver­zie? Poz­ri­te si in­fog­ra­fi­ku:

  infografika_iphone.jpg

Zdroj: com­pa­ri­sons.fi­nan­ce­son­li­ne.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter